Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie

18.03.2015
Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie

Szkoła w Ostrowie jest szkołą, której największym atutem jest położenie w cichej i spokojnej okolicy oraz atmosfera wzajemnej tolerancji, akceptacji i pracy, pozwalającej na traktowanie każdego ucznia indywidualnie, ułatwiając jego harmonijny rozwój.

Liceum Ogólnokształcące I LOa (mundurowe) innowacja pedagogiczna
pn,, Podstawy wiedzy o służbach mundurowych”

Klasa realizować będzie innowacyjny program pedagogiczny pn. „Podstawy wiedzy o służbach mundurowych” mający na celu :

– osiągnięcie przez uczniów wysokiej sprawności fizycznej,

– przybliżenie funkcjonowania szeroko rozumianych służb mundurowych,

– zrealizowanie zagadnień obligatoryjnych i dodatkowych,

– przeprowadzenie zajęć ze specjalistami tj. pracownikami policji, straży pożarnej, wojska, straży granicznej w celu przybliżenia kadetom aspektów pracy i służby.

Z zajęć dodatkowych zostanie zorganizowany kurs pierwszej pomocy, podstawowy kurs samoobrony, kurs strzelectwa sportowego.

W ciągu trzech lat nauki, szczególna uwaga będzie zwracana na wysoką sprawność fizyczną uczniów umożliwiającą zaliczenie egzaminu wstępnego z wychowania fizycznego na uczelnie mundurowe.

W zależności od naboru zostanie powołany pluton (plutony), w skład, którego będą wchodziły następujące sekcje:

– sekcja wojskowa,

– sekcja straży granicznej,

– sekcja policyjna,

– sekcja pożarnicza.

Pluton (plutony) będzie umundurowany wg przydziału stosownie dla służb.

Absolwent klasy mundurowej będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów, co gwarantuje mu przygotowanie ogólne. Dzięki wysokiej sprawności fizycznej będzie spełniał kryteria ku temu, aby służby mundurowe były nim zainteresowane.

Edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowym przedmiotem nauczania w zakresie kształcenia ogólnego.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy, historia/biologia/fizyka

Liceum Ogólnokształcące kl I LO b – innowacja pedagogiczna pn. „ Prawno – samorządowe elementy edukacji – przygotowanie do pracy w życiu publicznym”

Klasa realizować będzie innowacyjny program pedagogiczny pn. „ Prawno – samorządowe elementy edukacji – przygotowanie do pracy w życiu publicznym” mający na celu zdobycie przez uczniów podstawowej wiedzy z zakresu polskiego prawa oraz przygotowanie uczniów do kreatywnego współuczestnictwa w sprawach publicznych na poziomie lokalnym oraz kształtowania postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych.

Działalnością innowacyjną objęte będą wybrane zajęcia edukacyjne: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, języki obce, godzina wychowawcza, podstawy przedsiębiorczość oraz zajęcia pozalekcyjne.

Innowacja skierowana jest do kandydatów, którzy:

– są otwarci na kontakty i współpracę z ludźmi w instytucjach: państwowych,
samorządowych, w przedsiębiorstwach lub własnej firmie,

– interesują się zjawiskami zachodzącymi w gospodarce,

– chcą zdobywać wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego,

– chcą zdobywać i rozwijać umiejętności organizatorskie, marketingowe,

– chcą uczestniczyć w życiu społecznym samorządu terytorialnego.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie przez cały cykl nauki ( w klasach I – III liceum).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia

www.wikom.pl/zsostrow

e-mail.: zsoostrow_mw@pro.onet

Drukuj