VII sesja Rady Powiatu Łaskiego

20.03.2015
VII sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zwołuję VII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z IV, V i VI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego
na lata 2015 – 2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego
na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego
na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2015 r.
10. Przyjęcie „ Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Łasku za rok 2014”.
11. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno – weterynaryjne prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Łasku za rok 2014.
12. Przyjęcie „ Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku za rok 2014”.
13. Interpelacje i wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Marek Aulak
Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
print