Dziś jest:

Władze Powiatu

starosta-(2).jpg
Starosta Łaski
Teresa Wesołowska
tel. 043 675 68 00
 
 Marek-Krawczyk.jpg
Wicestarosta Łaski
Marek Krawczyk
tel. 043 675 68 00
 
 
Sekretarz Powiatu
Renata Klocek
tel. 043 675 68 00
 
 
Skarbnik Powiatu
Dorota Cieślak
tel. 043 675 68 00
 
 
Starosta
 
1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty, jako kierownika Starostwa, należy:
1)    organizowanie pracy Starostwa;
2)    podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;
3)    realizacja polityki kadrowej;
4)    wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy;
5)    wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady  i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu;
6)    wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 
2. Starosta wykonuje bezpośredni nadzór nad:
a)    Wicestarostą;
b)    Sekretarzem;
c)    Skarbnikiem;
d)    stanowiskiem ds. bhp;
e)    Zespołem Radców Prawnych;
f)     stanowiskiem ds. służb, inspekcji i straży;
g)    Koordynatorem Powiatowym – Pełnomocnikiem ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
h)   Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów;
i)    stanowiskiem ds. kontroli wewnętrznej;
j)    Wydziałem Geodezji i Kartografii
k)   Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami;
l)   Wydziałem Komunikacji i Transportu;
m)  Powiatowym Urzędem Pracy;
n) Powiatowym Zarządem Dróg.
o) Powiatowym Zespołem Orzekania o Niepełnosprawności
 
3. Starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
 
 
Wicestarosta
 
1. Do zadań Wicestarosty należy:
1)    nadzór nad pracą podległych Wydziałów;
2) nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu oraz nad rozpatrywaniem wniosków komisji Rady przez podległe Wydziały;
3) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki związanej z kompetencjami podległych Wydziałów;
4)    pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;
5)    udzielanie informacji środkom przekazu w sprawach Powiatu dotyczących powierzonego zakresu działania;
6) zastępowanie Starosty, w wykonywaniu jego zadań i kompetencji w zakresie kierowania Starostwem, w czasie nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji (z wyłączeniem zwalniania i zatrudniania pracowników, jeżeli okres nieobecności nie przekracza 30 dni).
7)    wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 
2. Wykonując powierzone zadania Wicestarosta nadzoruje działalność:
a) Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska
b) Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji;
c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 
 
Sekretarz Powiatu
 
1. Do zadań Sekretarza należy:
1)    czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Starostwie;
2)    koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych;
3)    nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;
4)    koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady Powiatu projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;
5)    nadzorowanie procesu usprawniania pracy, zakupu środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa;
6)    nadzorowanie działań w zakresie zapewniania warunków materialno – bytowych dla działalności Starostwa; 
7)    dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników;
8)    dokonywanie w zakresie upoważnienia udzielonego przez Starostę i w jego imieniu czynności prawnych wynikających ze stosunku pracy pracowników Starostwa;
9)    udzielanie informacji środkom przekazu w sprawach Powiatu oraz dbanie o dobry wizerunek Powiatu i Starostwa w mediach; wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 
2. Sekretarz sprawuje nadzór nad:
1) Wydziałem Ogólno – Organizacyjnym;
 
 
Skarbnik Powiatu
1. Do zadań Skarbnika należy:
1) opracowywanie zasad obiegu dokumentów finansowo – księgowych;
2) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu;
3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
4) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i  zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania  kontrasygnaty;
7) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa.
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij