Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
ul Narutowicza 17, 98-100 Łask
 
 Naczelnik
Paweł Cichy
043 676 30 61
Starszy specjalista
Joanna Zdon
043 676 30 62
Starszy specjalista
Joanna Owczarek
043 676 30 62
Starszy specjalista
Anna Ceranowicz
043 676 30 63
Podinspektor Michalina Janus
043 676 30 63
Pracownik I stopnia
Paulina Peredzyńska
043 676 30 63
 
 
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji zajmuje się w szczególności realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz realizacją i przygotowaniem inwestycji powiatowych.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. W zakresie administracji architektoniczno-budowlanej:
1)        nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a)         zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b)        warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
c)         zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno–budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d)        właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e)         stosowania wyrobów budowlanych;
2)        prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo Budowlane;
2a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
3)        kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
4)        współdziałanie z organami nadzoru budowlanego;
5)        prowadzenie spraw związanych z odstępstwami od przepisów techniczno – budowlanych;
6)        prowadzenie prawem przewidzianych rejestrów oraz przekazywanie ich organowi wyższej instancji;
7)        przekazywanie organom nadzoru budowlanego: kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
8)        uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
9)        prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień związanych z jego rozwojem;
10)    opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego związanego z zagospodarowaniem przestrzennym województwa oraz gmin;
11)    wydawanie zaświadczeń przewidzianych przepisami;
12)    przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej starostwa informacji dotyczących publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach oraz danych do biuletynu informacji publicznej i strony internetowej urzędu;
13)    opracowywanie i przekazywanie według potrzeb danych statystycznych.
2. W zakresie zadań administracji samorządowej powiatu:
1)        opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budownictwa organów samorządowych i jednostek organizacyjnych powiatu;
2)        współdziałanie z innymi jednostkami w procesie przygotowania i realizacji inwestycji;
3)        udział w postępowaniach z zakresu likwidacji barier architektonicznych;
4)        udział w pracach Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;
5)        udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.
3. W zakresie inwestycji :
1)        opracowywanie programów inwestycyjnych;
2)        koordynacja i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania inwestycji wspólnych i towarzyszących;
3)        obsługa i nadzór procesów inwestycyjnych i remontów dla zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych w planach rozwoju;
4)        przygotowywanie dokumentacji formalnej związanej z zawieraniem umów o wykonanie robót budowlano-montażowych oraz innych;
5)        organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami;
6)        dokonywanie rozliczeń realizowanych zdań inwestycyjnych i remontowych;
7)        przygotowywanie i prowadzenie przetargów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlano-montażowych.