Wydział Edukacji , Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA, PROMOCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Południowa 1, 98-100 Łask
Naczelnik Małgorzata Mysur 43 675 68 25 ekz@lask.com.pl
Zastępca Naczelnika Jolanta Wyruch 43 675 68 20 srodowisko@lask.com.pl
Leśnik Sławomir Walczak 43 675 68 22 lesnik@lask.com.pl
Inspektor Aneta Manias 43 675 68 22  lesnictwo@lask.com.pl
Podinspektor Karolina Kaniecka 43 675 68 24 ekz2@lask.com.pl
Podinspektor Aleksandra Walczak 43 675 68 24  ekz2@lask.com.pl
Pracownik I stopnia Marlena Jasińska
43 675 68 22
Pracownik I stopnia Dawid Mataśka 43 675 68 47 promocja@lask.com.pl promocja2@lask.com.pl
       

Wydział Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska prowadzi sprawy z zakresu oświaty, zdrowia, promocji, kultury i funduszy, ochrony środowiska, prawa wodnego, rybactwa śródlądowego, gospodarki leśnej, prawa łowieckiego, postępowania z odpadami.

W zakresie oświaty:
1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek oświatowych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz prowadzenia spraw związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci;
2) zapewnienie warunków do kształcenia, wychowania i opieki;
3) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych;
4) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu wyłaniającego kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oraz spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki;
5) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
6) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną oraz prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem likwidacji szkoły lub placówki publicznej i przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły – prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
7) prowadzenie spraw związanych z działalnością niepublicznych placówek oświatowych w zakresie realizacji powierzonych zadań;
8) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej w tym propozycji przydzielania tym placówkom dotacji;
9) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli w poszczególnych okresach roku szkolnego;
10) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;
11) przygotowywanie rocznego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
12) przygotowywanie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych;
13) analizowanie pod względem formalnym, prawnym i rachunkowym rocznych arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;
14) przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów;
15) przygotowanie analizy z poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
16) prowadzenie baz danych oświatowych ze szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w systemie informacji oświatowej oraz innych sprawozdań;
17) prowadzenie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych;
18) prowadzenie spraw związanych ze zwalnianiem rodziców w części z opłat za wyżywienie w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku;
19) wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego, indywidualnego, grupowego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów oraz skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na podstawie postanowienia sądu i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii na podstawie wniosku rodzica;
20) współdziałanie i nadzór nad działalnością:
a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łasku,
b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łasku,
c) I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku,
d) Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie,
e) Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach,
f) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łasku,
g) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku z siedzibą
w Sędziejowicach,
h) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łasku.

W zakresie zdrowia:
1) nadzór nad podmiotami wykonującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia;
2) wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę;
3) realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia psychicznego;
4) realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia psychicznego;
5) opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym;
6) powoływanie, z upoważnienia Starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza;
7) opracowywanie decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych, publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych;
8) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
9) opracowywanie harmonogramu godzin pracy i dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych;
10) realizacja zadań z zakresu profilaktyki i oświaty zdrowotnej;
11) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu.

W zakresie kultury związane z:
1) umieszczaniem na zabytkach nieruchomych znaków, że zabytek podlega ochronie;
2) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego w formie czasowego zajęcia w przypadku, gdy zagraża mu zniszczenie lub uszkodzenie;
3) opracowaniem powiatowego programu opieki nad zabytkami;
4) ustanawianiem społecznego opiekuna zabytków oraz cofaniem takiego ustanowienia;
5) prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej;
6) nadzorem nad organizacją powiatowych imprez kulturalnych;
7) organizacja świąt państwowych, uroczystości patriotycznych i rocznicowych;
8) prowadzeniem spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów;
9) przygotowywaniem propozycji z zakresu finansowania bieżącej działalności remontowanych obiektów kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych;
10) prowadzeniem spraw z zakresu szeroko pojętej wymiany kulturalnej: krajowej i zagranicznej;
11) tworzeniem sprzyjających warunków organizowania działalności kulturalnej na terenie Powiatu.
W zakresie kultury fizycznej związane z:
1) tworzeniem warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
2) prowadzeniem ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej;
3) sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych rejestrowanych przez Starostę;
4) organizowaniem działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
5) inspirowaniem działań w zakresie sportu, rekreacji we współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi, samorządowymi i państwowymi;
6) integracją i współpracą z lokalnym środowiskiem sportowym;
7) stwarzaniem warunków młodzieży szkolnej do czynnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa sportowego;
8) merytorycznym rozliczaniem imprez sportowych finansowanych z budżetu Powiatu;
9) współdziałanie i obsługa administracyjno-biurowa Powiatowej Rady Sportu.

W zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami związane z:
1) nadzorem nad działalnością stowarzyszeń:
2) opracowywaniem corocznego programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) organizowaniem i koordynowaniem bieżących kontaktów pomiędzy Powiatem i organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

W zakresie integracji europejskiej, promocji i rozwoju:
1) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu;
2) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych oraz współdziałanie w przygotowywaniu informacji prasowych i publikacji o Powiecie;
3) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą;
4) koordynowanie prac związanych z powstawaniem i uaktualnianiem informacyjnego serwisu elektronicznego;
5) organizowanie konferencji prasowych Starosty;
6) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem strony internetowej Powiatu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
7) współpracą w prowadzeniu Kroniki Powiatu;
8) poszukiwanie źródeł funduszy zewnętrznych, w tym szczególnie w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej, na potrzeby realizacji zadań Powiatu, jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, w tym prowadzących działalność gospodarczą;
9) prowadzenie bazy danych o dostępnych funduszach zewnętrznych;
10) informowanie komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu o możliwościach składania wniosków aplikacyjnych oraz pomoc i doradztwo w przygotowaniu formularzy aplikacyjnych.

W zakresie prawa ochrony środowiska:
1) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie tych informacji;
2) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
3) wydawanie pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji oraz decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu tych pozwoleń;
4) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością;
5) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.

W zakresie prawa wodnego:
1) wydawanie decyzji ustalającej linię brzegu z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych;
2) wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego oraz postanowienia ustalającego wysokość opłaty legalizacyjnej;
3) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie objętym ustawą Prawo wodne oraz decyzji stwierdzającej wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego;
4) dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody, wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych
i realizacji tych pozwoleń;
5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.

W zakresie rybactwa śródlądowego:
1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
2) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;
3) prowadzenie spraw dotyczących powołania i funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej.

W zakresie gospodarki leśnej:
1) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanów, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz przyznania dotacji na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów;
2) prowadzenie spraw dotyczących zmiany lasu na użytek rolny, w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
3) dokonywanie oceny udatności upraw założonych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
4) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna;
5) wydawanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych, o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
6) prowadzenie spraw związanych z wykonaniem uproszczonych planów urządzenia lasów, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz nadzorowanie wykonania zadań w nich zawartych;
7) wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych oraz nakazującej wykonanie obowiązków i zadań właścicielowi lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, jeżeli nie wykonuje obowiązków zgodnie z ustawą o lasach;
8) prowadzenie spraw związanych z wypłatą miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

W zakresie prawa łowieckiego:
1) wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny oraz na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
2) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych oraz ustalanie i rozliczanie łowieckiego czynszu dzierżawnego.

W zakresie ochrony przyrody:
1) prowadzenie rejestru zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków, ssaków, a także ich hodowli, należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;
2) wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.

W zakresie postępowania z odpadami:
1) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
2) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
3) wydawanie zezwoleń na transport odpadów;
4) prowadzenie rejestru transportujących odpady.

W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
1) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej,
z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności, bez prawa rozporządzania wydobyta kopaliną;
2) udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania: obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3 , działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych;
3) wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie koncesji;
4) zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
5) zatwierdzanie dokumentacji geologicznych;
6) ustalenie opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych;
7) kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych;
8) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych.