Wydział Finansów

Wydział Finansów
Skarbnik Powiatu
Dorota Cieślak
043 675 68 00
Główna Księgowa
Nina Włodarczyk
043 675 68 12
Starszy Specjalista
Maria Antczak
043 675 68 27
Inspektor
Marlena Tokarek-Śnieg
043 675 68 30
Inspektor
Marzena Lorencka
043 675 68 29
Inspektor
Magdalena Oliwa
043 675 68 32
Podinspektor
Hanna Walczak
043 675 68 27
Podinspektor
Żaneta Witczak
043 675 68 32
laski@lo.jst.net.pl
Pracownik I stopnia Magdalena Janeczek 043 675 68 30   laski@lo.jst.net.pl

Wydział Finansów prowadzi w szczególności sprawy związane z przygotowaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz sporządza sprawozdania z realizacji wykonania budżetu.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. W zakresie opracowania projektu budżetu Powiatu:
1)        przygotowanie założeń do projektu budżetu Powiatu, opracowanie wzorów materiałów planistycznych oraz określenie terminów składania projektów;
2)        opracowanie projektu budżetu Powiatu w oparciu o przedłożone materiały z placówek podległych, a także powiadomień z Ministerstwa Finansów oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i przedłożenie Zarządowi do zatwierdzenia;
3)        opracowanie projektu budżetu Starostwa Powiatowego;
4)        przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami i częścią opisową w celu przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
5)        przekazanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów jednostkowych planów finansowych;
6)        nadzorowanie poprawności opracowania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych.
2. W zakresie wykonania budżetu Powiatu:
1)        po uchwaleniu uchwały budżetowej:
a)         przekazanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków,
b)        opracowanie planu finansowego z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz planów dochodów związanych z realizacją tych zadań;
2)        sprawdzanie planów budżetów z jednostek podległych z uchwałą budżetową;
3)        nadzorowanie realizacji przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków powiatu;
4)        przygotowywanie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu dotyczących zmian w budżecie Powiatu;
5)        opracowywanie budżetu Starostwa Powiatowego;
6)        przedkładanie pism o zmianach w planie dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego;
7)        powiadamianie podległych placówek o dokonanych zmianach w planie budżetu;
8)        powiadamianie placówek o zmianach dotacji i subwencji.
3. W zakresie sprawozdawczości z wykonania budżetu:
1)       sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Starostwa Powiatowego;
2)       sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu;
3)       sporządzanie sprawozdawczości i oceny realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
4)       sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków;
5)       rozliczanie otrzymanych dotacji;
6)       rozliczanie i przekazywanie dochodów Skarbu Państwa;
7)       uzgadnianie z ewidencją księgową zrealizowanych dochodów Starostwa oraz przekazywanie ich do budżetu Powiatu;
8)       sporządzanie informacji z wykonania budżetu za I i II półrocze wraz z częścią opisową;
9)       zawiadamianie rzecznika ds. dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny;
10)   dokonywanie analiz z wykonania budżetu dla Komisji Rady Powiatu i Zarządu;
11)   windykacja należności budżetowych Starostwa i należności Skarbu Państwa, a w szczególności:
a)      egzekucja w drodze postępowania administracyjnego,
b)      przygotowywanie z Radcą Prawnym pozwów do sądu, wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności oraz przygotowywanie wniosków do komornika sądowego o egzekucję należności,
c)    sporządzanie i przekazywanie do wydziałów merytorycznych wykazów zaległości.
4. W zakresie rachunkowości:
1)        prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Powiatu i Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2)        prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także składek ZUS oraz funduszu pracy;
3)        prowadzenie obsługi kasowej Starostwa Powiatowego;
4)        prowadzenie ewidencji księgowej Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska;
5)        współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi i zakładami ubezpieczeń społecznych;
6)        opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i zasad rachunkowości;
7)        rozliczanie inwentaryzacji;
8)        przekazywanie czynszu dzierżawnego kół łowiecki;
9)        rozliczanie czynszów wspólnot mieszkaniowych.