Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Narutowicza 17, 98-100 Łask

Naczelnik

Anna Struzik

43 676 30 51

geodeta@łask.com.pl

Udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom fizycznym i prawnym

Angelika Malinowska
Agnieszka Hajdukiewicz-Zybert

43 676 30 55

geodezja@lask.com.pl

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości

Maria Baraniecka
Barbara Olejnik

43 676 30 53
43 676 30 57

egib@lask.com.pl

Prowadzenie sprawy związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów

Małgorzata Kałuda

Anna Stępień

43 676 30 56

klasyfikacja@lask.com.pl

Przyjmowanie dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aleksandra Grabska Katarzyna Pęciak

43 676 30 58

weryfikacja@lask.com.pl

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych

Elżbieta Szamborant

Dorota Kalin

43 676 30 54

kerg@lask.com.pl

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Anna Buda

43 676 30 52 zudp@lask.com.pl
 
 
Wydział Geodezji i Kartografii wykonuje zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, wynikające z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych.

1. W zakresie geodezji i kartografii:
1) prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:
1) ewidencji gruntów i budynków,
2) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;
3) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
4) zakładanie osnów szczegółowych;
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie
i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące:
1) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
2) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
3) rejestru cen i wartości nieruchomości,
4) szczegółowych osnów geodezyjnych,
5) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych;
8) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych: mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej;
9) współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia
i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
10) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów rolnych;
11) zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
12) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
13) prowadzenie spraw dotyczących „transferu danych z ewidencji gruntów i budynków do krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich” dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kontrola danych ewidencji gruntów w formacie A-SWDE i udostępnianie baz danych;
14) wykonywanie prac oraz usług na rzecz osób fizycznych i prawnych
w zakresie: geodezyjnych i kartograficznych (z wyłączeniem prac pomiarowych), analitycznych, doradztwa materialno-technicznego, informatycznych, poligraficznych, z zakresu modernizacji oraz aktualizacji istniejących danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

2. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

1) realizacja zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym określanie warunków wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny oraz ustalanie opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;
2) prowadzenie spraw związanych ochroną gleb przed erozją;
3) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów – wydawanie decyzji, prowadzenie kontroli z zakresu rekultywacji;
4) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych.”