Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Narutowicza 17, 98-100 Łask
.
Naczelnik
Geodeta
Powiatowy
Anna Struzik 43 676 30 51 geodeta@lask.com.pl  
Podinspektor Angelika Malinowska 43 676 30 55 geodezja@lask.com.pl Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
osobom fizycznym i prawnym
Inspektor Dorota Kalin geodezja@lask.com.pl
Podinspektor Agnieszka
Hajdukiewicz-Zybert
Starszy Geodeta Elżbieta Szamborant 43 676 30 54 kerg@lask.com.pl Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych
Podinspektor Paulina Mielczarek
Starszy Geodeta Anna Buda 43 676 30 52 zudp@lask.com.pl Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przyjmowanie dokumentacji do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego – inwentaryzacje
Podinspektor Aleksandra Grabska 43 676 30 58 weryfikacja@lask.com.pl Przyjmowanie dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Podinspektor Katarzyna Pęciak
Starszy Geodeta Anna Stępień 43 676 30 56 klasyfikacja@lask.com.pl Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków – danych przedmiotowych
Podinspektor Małgorzata Kałuda 43 676 30 56 klasyfikacja@lask.com.pl Prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów
i wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej
Pracownik I stopnia
wykonujący zadania
w ramach robót publicznych
Renata Oborowska 43 676 30 53    
.
Wydział Geodezji i Kartografii wykonuje zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, wynikające z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych.
.
1. W zakresie geodezji i kartografii:

Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:
1) ewidencji gruntów i budynków,
2) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
4) zakładanie osnów szczegółowych;
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące:
1) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
2) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
3) rejestru cen i wartości nieruchomości,
4) szczegółowych osnów geodezyjnych,
5) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych;
8) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych: mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej;
9) współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
10) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów rolnych;
11) zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
12) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
13) prowadzenie spraw dotyczących „transferu danych z ewidencji gruntów i budynków do krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich” dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kontrola danych ewidencji gruntów w formacie A-SWDE i udostępnianie baz danych;
14) wykonywanie prac oraz usług na rzecz osób fizycznych i prawnych w zakresie: geodezyjnych i kartograficznych (z wyłączeniem prac pomiarowych), analitycznych, doradztwa materialno-technicznego, informatycznych, poligraficznych, z zakresu modernizacji oraz aktualizacji istniejących danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

2. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

1) realizacja zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym określanie warunków wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny oraz ustalanie opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;
2) prowadzenie spraw związanych ochroną gleb przed erozją;
3) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów – wydawanie decyzji, prowadzenie kontroli z zakresu rekultywacji;
4) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych.”