Wydział Komunikacji i Transportu

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
ul. Południowa 1, 98-100 Łask
Naczelnik
043 675 68 49
Podinspektor
Iwona Sowińska
043 675 68 42
Podinspektor
Piotr Dudek
043 675 68 43
Podinspektor
Paweł Zawadzki
043 675 68 39
Starszy Specjalista
Daniel Sałagacki
043 675 68 39
Starszy Specjalista
Izabela Moder
043 675 68 41
Starszy Specjalista
Łukasz Piech
043 675 68 41
Podinspektor Emil Włodarczyk  043 675 68 43
Wydział załatwia sprawy związane z: rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, transportem drogowym w zakresie przewozu osób i rzeczy, prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów, prowadzeniem ewidencji instruktorów, wydawaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych, wydawaniem kart parkingowych do dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. W zakresie prawa o ruchu drogowym i ubezpieczeń obowiązkowych:
1)      prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem
dowodów, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i zmianą danych zawartych w ewidencji;
2)      prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem i zwrotem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych;
3)      wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym, karcie pojazdu, zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
4)      wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku jego demontażu, kradzieży pojazdu, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
5)      kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne w przypadkach określonych w przepisach;
6)      wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów i na wykonanie tabliczek zastępczych;
7)      kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
8)      obsługa egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką;
9)      wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;
10) wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia, co do stanu zdrowia;
11) przyjmowanie od policji, inspekcji transportu drogowego oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego;
12) zwracanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
13) przyjmowanie od policji i inspekcji transportu drogowego zatrzymanego prawa jazdy;
14) wydawanie decyzji o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami na wniosek uprawnionego organu oraz w przypadku zatrzymania dokumentu przez policję, inspekcję transportu drogowego, żandarmerię wojskową;
15) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd;
16) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie;
17) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
18) wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem;
19) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie uprawnień, zniszczeniu dokumentów, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w dokumentach;
20) przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu wprowadzającej obowiązek wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec;
21) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru;
22) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
23) wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych;
24) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru;
25) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców;
26) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktora;
27) wydawanie kart parkingowych potwierdzających uprawnienia osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, do niestosowania się do niektórych znaków drogowych;
28) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostek usuwających pojazdy z drogi oraz prowadzących parkingi strzeżone dla pojazdów usuniętych;
29) przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu ustalającej wysokość opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.
2. W zakresie transportu drogowego, kolejowego i prawa przewozowego:
1)      prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem przebiegu przez Powiat linii komunikacyjnej transportu drogowego osób w przewozach regularnych i regularnych specjalnych;
2)      przygotowywanie uchwał Rady Powiatu w zakresie wydawania przepisów porządkowych powiatowego transportu zbiorowego związanych z przewozem osób i bagażu;
3)      przygotowywanie uchwał Rady Powiatu określających sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do powiatowego transportu zbiorowego;
4)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zmianą, przenoszeniem uprawnień i cofaniem licencji w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy;
5)      kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne;
6)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie przewozów regularnych i regularnych specjalnych osób na obszarze Powiatu, w przypadkach linii wykraczających poza jedną gminę;
7)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenie przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;
8)      analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
9)      przyjmowanie od przewoźników informacji o aktualizacji rozkładów jazdy;
10) przyjmowanie informacji od zarządcy o zamiarze likwidacji odcinka lub całej linii kolejowej na obszarze powiatu.
3. W zakresie sprawozdawczości:
1)        tworzenie i przekazywanie sprawozdań w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
2)        tworzenie i przekazywanie informacji z zakresu ewidencji pojazdów dla organów określonych przepisami prawa.
Wykaz stacji kontroli pojazdów (na BIP )
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców (na BIP)