Wydział Ogólno – Organizacyjny

 WYDZIAŁ OGÓLNO – ORGANIZACYJNY
ul. Południowa 1, 98-100 Łask
e-mail: organizacyjny@lask.com.pl 
Naczelnik
Katarzyna Dąbrowska
043 675 68 11
Podinspektor
Justyna Wójcikiewicz
043 675 68 10
Inspektor
Marek Biegański
043 675 68 26
Starszy Informatyk
Andrzej Karczmarz
043 675 68 21
Informatyk
Tomasz Idzikowski
043 675 68 21
Referent Anna Kłos
043 675 68 14
Podinspektor Magdalena Grabarczyk-Nowak 043 675 68 13
Pracownik I stopnia Marcelina Krzesińska 043 675 68 16
Pracownik I stopnia Karolina Grzanka 043 675 68 14
Wydział Ogólno – Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady, komisji i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, spraw dotyczących problematyki prawno – administracyjnej, wojskowej.
Do zakresu działania Wydziału należą sprawy:
1.   W zakresie spraw organizacyjnych:
1)   opracowywanie projektów nowelizacji statutu Powiatu;
2)   opracowywanie i wdrażanie projektów nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania Starostwa, a także kontrola ich realizacji;
3)   inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
4)   wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
5)   prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
6)   prowadzenie zbioru porozumień dotyczących zadań powierzonych innym jednostkom;
7)   prowadzenie rejestru i zbioru Zarządzeń Starosty oraz jego udostępnianie.
2. W zakresie obsługi Rady i Zarządu:
1)   gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Zarządu i Komisji;
2)   przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady, Zarządu i Komisji;
3)   protokołowanie obrad Rady, Zarządu i posiedzeń Komisji;
4)   prowadzenie rejestru:
a)    uchwał Rady i Zarządu,
b)   wniosków i opinii Komisji,
c)    interpelacji i wniosków radnych;
5)   przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady i Zarządu, wniosków Komisji, interpelacji i wniosków radnych zainteresowanym naczelnikom Wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem;
6)   przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
7)   udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
8)   wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendum.
3. W zakresie obsługi kancelaryjnej:
1)   prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty;
2)   przyjmowanie korespondencji i przekazywanie do dekretacji;
3)   prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
4)   przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą.
4. W zakresie kadr i szkoleń:
1)   prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
2)   organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy pracowników samorządowych.
3)   prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
4)   koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
5)   organizowanie i koordynowanie praktyk zawodowych oraz staży absolwenckich.
6)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej.
7)   prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych;
8)   prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą;
9)   prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników.
5. W zakresie spraw ogólnych:
1)   wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie Powiatu;
2)   prowadzenie spraw związanych z powołaniem, zmianą składu powiatowej rady zatrudnienia;
3)   przekazywanie sprawozdań zbiorczych o udzielonej pomocy publicznej i współdziałanie w tym zakresie z jednostkami udzielającymi pomocy oraz z wydziałami;
4)   wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych;
5)   prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny.
6. W zakresie zamówień publicznych:
1)   organizowanie i przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
2)   opracowywanie dokumentacji przetargowej we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu;
3)   zapewnienie zgodności realizowanych zamówień publicznych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
4)   prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
5)   przygotowywanie planu zamówień publicznych na dany rok kalendarzowy;
6)   współpraca ze Skarbnikiem Powiatu i Głównym Księgowym Starostwa przy organizacji przetargów i opracowywaniu dokumentacji przetargowej;
7)   czuwanie nad kompletnością dokumentacji przetargowych;
8)   publikacja ogłoszeń zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Starostwa.
7. W zakresie spraw gospodarczych i obsługi administracyjnej:
1)   gospodarowanie środkami na wydatki związane z utrzymaniem Starostwa;
2)   zarządzanie budynkami Starostwa;
3)   prowadzenie działalności związanej z technicznym funkcjonowaniem Starostwa, w tym planowanie i prowadzenie remontów oraz konserwacji wyposażenia technicznego pomieszczeń biurowych;
4)   zabezpieczenie mienia Starostwa przed kradzieżą, włamaniem i pożarem;
5)   prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, wyposażenie Starostwa w materiały biurowe, druki, pieczątki oraz tablice;
6)   prowadzenie spraw związanych z taborem samochodowym;
7)   prowadzenie prenumeraty czasopism i wydawnictw zamawianych do Starostwa;
8)   prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek Starostwa;
9)   zabezpieczenie łączności, nadzór nad sprawnością sieci telefonicznej i rozliczanie rachunków telefonicznych;
10)             prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
11)             prowadzenie archiwum zakładowego;
12)             ewidencja zakupu książek.
8.  W zakresie obsługi informatycznej:
1)   administrowanie siecią komputerową Starostwa;
2)   obsługa informatyczna i współdziałanie z Wydziałem Edukacji i Zdrowia w prowadzeniu strony internetowej Starostwa;
3)   współdziałanie w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, prowadzenie polityki zakupów;
4)   aktualizacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej;
5)   zabezpieczenie stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Starostwie;
6)   zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym;
7)   administrowanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w zakresie obsługi technicznej;
8)   organizowanie informacji wizualnej Starostwa.