Wydział Ogólno – Organizacyjny

 WYDZIAŁ OGÓLNO – ORGANIZACYJNY
ul. Południowa 1, 98-100 Łask
e-mail: organizacyjny@lask.com.pl 
Naczelnik Joanna Dębkowska 43 675 68 11 organizacyjny@lask.com.pl
Inspektor MarlenaTokarek-Śnieg 43 675 68 10 kadry@lask.com.pl
Starszy Informatyk Andrzej Karczmarz 43 675 68 26 informatyk@lask.com.pl
Informatyk Tomasz Idzikowski 43 675 68 26 informatyk@lask.com.pl
Referent Anna Kłos 43 675 68 14 biurorady@lask.com.pl
Referent Karolina Grzanka 43 675 68 14 biurorady@lask.com.pl
Referent Magdalena
Nowak-Grabarczyk
43 675 68 13 sekretariat@lask.com.pl
Referent Marcelina Krzesińska 43 675 68 16 organizacyjny2@lask.com.pl
Pracownik I stopnia wykonujący zadania
w ramach robót publicznych
Monika Binas 43 675 68 14 biurorady@lask.com.pl
Inspektor Piotr Wojtczyk 43 675 68 31 pczk@lask.com.pl
Kierowca Piotr Pluciński 43 675 68 47
Robotnik gospodarczy-Sprzątaczka Aleksandra Krawczyk
Robotnik gospodarczy-Sprzątaczka Jadwiga Milcz
Robotnik gospodarczy-Sprzątaczka Danuta Perlińska
Konserwator-Dozorca -Goniec Tadeusz Pietruszka
Konserwator-Dozorca Bogdan Walczak
Wydział Ogólno – Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady, komisji i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, spraw dotyczących problematyki prawno – administracyjnej, wojskowej.
Do zakresu działania Wydziału należą sprawy:
1.   W zakresie spraw organizacyjnych:
1)   opracowywanie projektów nowelizacji statutu Powiatu;
2)   opracowywanie i wdrażanie projektów nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania Starostwa, a także kontrola ich realizacji;
3)   inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
4)   wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
5)   prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
6)   prowadzenie zbioru porozumień dotyczących zadań powierzonych innym jednostkom;
7)   prowadzenie rejestru i zbioru Zarządzeń Starosty oraz jego udostępnianie.
2. W zakresie obsługi Rady i Zarządu:
1)   gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Zarządu i Komisji;
2)   przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady, Zarządu i Komisji;
3)   protokołowanie obrad Rady, Zarządu i posiedzeń Komisji;
4)   prowadzenie rejestru:
a)    uchwał Rady i Zarządu,
b)   wniosków i opinii Komisji,
c)    interpelacji i wniosków radnych;
5)   przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady i Zarządu, wniosków Komisji, interpelacji i wniosków radnych zainteresowanym naczelnikom Wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem;
6)   przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
7)   udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
8)   wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendum.
3. W zakresie obsługi kancelaryjnej:
1)   prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty;
2)   przyjmowanie korespondencji i przekazywanie do dekretacji;
3)   prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
4)   przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą.
4. W zakresie kadr i szkoleń:
1)   prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
2)   organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy pracowników samorządowych.
3)   prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
4)   koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
5)   organizowanie i koordynowanie praktyk zawodowych oraz staży absolwenckich.
6)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej.
7)   prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych;
8)   prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą;
9)   prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników.
5. W zakresie spraw ogólnych:
1)   wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie Powiatu;
2)   prowadzenie spraw związanych z powołaniem, zmianą składu powiatowej rady zatrudnienia;
3)   przekazywanie sprawozdań zbiorczych o udzielonej pomocy publicznej i współdziałanie w tym zakresie z jednostkami udzielającymi pomocy oraz z wydziałami;
4)   wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych;
5)   prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny.
6. W zakresie zamówień publicznych:
1)   organizowanie i przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
2)   opracowywanie dokumentacji przetargowej we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu;
3)   zapewnienie zgodności realizowanych zamówień publicznych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
4)   prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
5)   przygotowywanie planu zamówień publicznych na dany rok kalendarzowy;
6)   współpraca ze Skarbnikiem Powiatu i Głównym Księgowym Starostwa przy organizacji przetargów i opracowywaniu dokumentacji przetargowej;
7)   czuwanie nad kompletnością dokumentacji przetargowych;
8)   publikacja ogłoszeń zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Starostwa.
7. W zakresie spraw gospodarczych i obsługi administracyjnej:
1)   gospodarowanie środkami na wydatki związane z utrzymaniem Starostwa;
2)   zarządzanie budynkami Starostwa;
3)   prowadzenie działalności związanej z technicznym funkcjonowaniem Starostwa, w tym planowanie i prowadzenie remontów oraz konserwacji wyposażenia technicznego pomieszczeń biurowych;
4)   zabezpieczenie mienia Starostwa przed kradzieżą, włamaniem i pożarem;
5)   prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, wyposażenie Starostwa w materiały biurowe, druki, pieczątki oraz tablice;
6)   prowadzenie spraw związanych z taborem samochodowym;
7)   prowadzenie prenumeraty czasopism i wydawnictw zamawianych do Starostwa;
8)   prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek Starostwa;
9)   zabezpieczenie łączności, nadzór nad sprawnością sieci telefonicznej i rozliczanie rachunków telefonicznych;
10)             prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
11)             prowadzenie archiwum zakładowego;
12)             ewidencja zakupu książek.
8.  W zakresie obsługi informatycznej:
1)   administrowanie siecią komputerową Starostwa;
2)   obsługa informatyczna i współdziałanie z Wydziałem Edukacji i Zdrowia w prowadzeniu strony internetowej Starostwa;
3)   współdziałanie w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, prowadzenie polityki zakupów;
4)   aktualizacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej;
5)   zabezpieczenie stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Starostwie;
6)   zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym;
7)   administrowanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w zakresie obsługi technicznej;
8)   organizowanie informacji wizualnej Starostwa.