Zgłaszanie kandydatów na członka komisji

06.03.2019
Zgłaszanie kandydatów na członka komisji

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członka komisji opiniującej oferty złożone w postępowaniu konkursowym.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Łaskiego w dniu  6 marca 2019 r. konkursu ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego zwracamy się do organizacji pozarządowych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członka komisji opiniującej oferty złożone w powyższym postępowaniu konkursowych.Imię nazwisko kandydata wraz z nazwą organizacji, którą reprezentuje oraz danymi kontaktowymi (adres mailowy, nr telefonu) proszę przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Łasku, Wydział Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, e-mail: promocja2@lask.com.pl z dopiskiem „kandydat na członka komisji opiniującej”. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00 – decyduje data wpływu do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Łasku.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 43 675 68 25.

Przedstawiciel organizacji pozarządowej zostanie wybrany z pośród zgłoszonych kandydatów w trybie losowania. Od członków komisji opiniującej oczekuje się ogólnej wiedzy z zakresu:

  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym;
  • ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • uchwały Nr II/16/19 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
print