XXIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

21.04.2016
XXIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) zwołuję XXIV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXI i XXIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu ( Druk Nr 1).
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2016 – 2028 (Druk Nr 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2016 (Druk Nr 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wodzierady (Druk Nr 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łaskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku (Druk Nr 5).
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej
  na terenie powiatu łaskiego w 2015 roku (Druk Nr 6).
 10. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 wraz z rekomendacjami dokonanymi na podstawie analizy lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej (Druk Nr 7).
 11. Interpelacje i wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print