Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

18.06.2016
Wszczęcie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie: art. 22 ust. 1, art. 24 a ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), §34 i §55 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542 z późn. zm.), art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

STAROSTA ŁASKI

zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: 100301_2.0003 Brodnia Górna, 100301_2.0009 Grzeszyn, 100301_2.0010 Gucin, 100301_2.0019 Wola Buczkowska, w jednostce ewidencyjnej gmina Buczek, powiat łaski.

Czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla przedmiotowych obrębów ewidencyjnych wykonywać będzie Konsorcjum Firm: P.U.H. Pracownia Geodezyjna inż. Zbigniew Brzęczek, ul. Ketlinga 3, 98-200 Sieradz i Geodezja Bełchatów Kinga Gibas, pl. Wolności 16E, 97-400 Bełchatów, na podstawie umowy OR.273.2.1.2016 z dnia 19 maja 2016 roku.

Uzasadnienie

Starosta, jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, prowadzi ewidencję gruntów i budynków, rejestrując stany prawne i faktyczne nieruchomości (art. 6a ust. 1 pkt 2a), art. 7 ust. 1 pkt. 2a), art. 7d pkt 1a) ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne).

Operaty ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: 100301_2.0003 Brodnia Górna, 100301_2.0009 Grzeszyn, 100301_2.0010 Gucin, 100301_2.0019 Wola Buczkowska, w jednostce ewidencyjnej gmina Buczek, powiat łaski, zostały założone przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dotychczasowe dane określające położenie punktów granicznych oraz pola powierzchni działek ewidencyjnych, określone w hektarach z precyzja zapisu do 0,01 ha, nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązujących standardów technicznych.

W związku z powyższym Starosta Łaski na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, zarządza przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze przedmiotowych obrębów ewidencyjnych, w celu doprowadzenia danych ewidencyjnych do zgodności z wymaganiami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązujących standardów technicznych.

W wyniku przeprowadzonych prac zostaną zmodyfikowane dane ewidencyjne, w zakresie:

  1. działek ewidencyjnych – zostaną wyznaczone punkty graniczne działek z błędem średnim do 0,10 cm względem osnowy geodezyjnej, obliczone powierzchnie działek z precyzją zapisu do 0,0001 ha oraz sprawdzone stany prawne nieruchomości z rejestrem Ksiąg Wieczystych;
  2. budynków – zostanie założony pełen zbiór informacji o budynkach zgodnie § 63 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
  3. użytków gruntowych – zostaną zaktualizowane użytki gruntowe: tereny zabudowane, sady, rowy, grunty zadrzewione, zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie;
  4. podmiotów ewidencyjnych – zostanie założony pełen zbiór informacji o podmiotach ewidencyjnych zgodnie § 73 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wykonawca prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków sporządzi projekty operatów opisowo – kartograficznych, które w terminie od 24 października do 11 listopada 2016 roku, będą wyłożone do wglądu osób zainteresowanych, w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Narutowicza 17, pokój nr 3, w godzinach od 800 do 1500

W terminie, o którym mowa powyżej, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ewidencyjne, może zapoznać się z projektem operatu opisowo – kartograficznego, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i zastrzeżenia do tych danych. W interesie zainteresowanych leży skorzystanie z tego prawa, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym powyżej nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania.

Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyżej wymienionej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Zarzuty zgłoszone po terminie traktuje się, jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby składające wyżej wymienione wnioski, będą obowiązane dostarczyć niezbędne dokumenty geodezyjne i kartograficzne, sporządzone, na własny koszt, przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zgodnie z § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych Starosta Łaski zawiadomi:

1)      Organ Podatkowy Urzędu Gminy Buczek,

2)      Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łasku,

3)      Urząd Statystyczny Oddział w Sieradzu,

4)      Starostę Bełchatowskiego.

Dane o przedmiocie ewidencji gruntów i budynków udostępnione są poprzez Geoportal Powiatu Łaskiego: https://lask.geoportal2.pl/.

Pouczenie

Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami. Kto utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą, podlega karze grzywny (art. 13 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt. 2) ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne).

Właściwe podmioty ewidencyjne obowiązane są udostępnić wykonawcy prac geodezyjnych, dokumentację architektoniczno-budowlaną budynków lub udzielać informacje o sposobie użytkowania budynku, w przypadku braku takiej dokumentacji (art. 22 ust. 2, 3, 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne).

print