XXVIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

25.08.2016
XXVIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754) zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 26 sierpnia 2016 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady współpracy pomiędzy Gminą Buczek a Powiatem Łaskim w sprawie przebudowy drogi na odcinku Malenia – Gucin na odcinku drogi gminnej nr 103110E Malenia – Grzeszyn oraz remontu drogi powiatowej nr 2305E Grzeszyn – Gucin na odcinku od drogi gminnej nr 103110E do drogi wojewódzkiej o łącznej długości około 1.950 mb.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2016 – 2028.
  5. Interpelacje i wnioski.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print