XXIX sesja Rady Powiatu Łaskiego

08.09.2016
XXIX sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ) zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 13 września 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego
( Druk Nr1).

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną do realizacji w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” ( Druk Nr 10).

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną do realizacji w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” ( Druk Nr 11).

7.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2016 – 2028 ( Druk Nr 2).

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2016 rok ( Druk Nr 3).

9.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wodzierady ( Druk Nr 12).

10.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Buczek ( Druk Nr 13).

11.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Widawa ( Druk Nr 14).

12.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łask ( Druk Nr 15).

13.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu ( Druk Nr 4).

14.      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/117/16 z dnia
30 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 r.( Druk Nr 7).

15.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego ( Druk Nr 8).

16.      Podjęcie uchwały zmieniającej skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 5).

17.      Podjęcie uchwały zmieniającej skład osobowy Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 6).

18.      Przyjęcie sprawozdania za I i II kwartał z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „ Centrum Dializa” Sp. z o.o. Szpital w Łasku ( Druk Nr 9).

19.      Interpelacje i wnioski.

20.      Sprawy różne.

21.      Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek Aulak

print