XXX sesja Rady Powiatu Łaskiego

14.10.2016
XXX sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579  ) zwołuję XXX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 20 października 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu  z XXIX sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego (Druk Nr1).

5.     Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za I półrocze 2016 r. ( materiał dostarczony wcześniej).

6.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2016 – 2028 ( Druk Nr 2).

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2016 r. (Druk Nr 3).

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2016 r. (Druk Nr 4).

9.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/211/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Łaskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łaski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( Druk Nr 5).

10.      Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostrów gmina Łask ( Druk Nr 6).

11.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego w 2017 roku ( Druk Nr 7).

12.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022”( materiał dostarczony wcześniej PŁYTA CD (Druk Nr 8).

13.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 9).

14.      Podjęcie uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi na działalność  Starosty Łaskiego i Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Łasku ( Druk Nr 10).

15.      Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Powiatu Łaskiego ( Druk 11).

16.      Podjęcie uchwały zmieniającej statut Związku Powiatów Województwa Łódzkiego ( Druk Nr 12).

17.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łaskiego do Stowarzyszenia „ Tak dla Kopalni Złoczew” ( Druk Nr 13).

18.      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/117/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 r. ( Druk Nr 14).

19.      Interpelacje i wnioski.

20.      Sprawy różne.

21.      Zakończenie obrad.

print