XXXI sesja Rady Powiatu Łaskiego

18.11.2016
XXXI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579  ) zwołuję XXXI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu  z XXX sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego
( Druk Nr1).

5.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2016 – 2028 ( Druk Nr 2).

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2016 rok ( Druk Nr 3).

7.     Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 15 miasta Łask ( Druk Nr 4).

8.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/117/16 z dnia
30 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 r.( Druk Nr 5).

9.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” ( Druk Nr 6).

10.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łaskiego i Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ( Druk Nr 7).

11.      Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 ( Druk Nr 8).

12.      Zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych za rok 2015 dokonaną przez Starostę Łaskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego.

13.      Interpelacje i wnioski.

14.      Sprawy różne.

15.      Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print