XXXIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

15.12.2016
XXXIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579  ) zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie Autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2017 – 2028 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2017.

4.     Zapoznanie się z uchwałami Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 29 listopada 2016 roku: Nr I/179/2016 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Łaskiego, Nr I/180/2016 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Łaskiego na 2017 rok oraz z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu Łaskiego w powyższej kwestii.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2017 – 2028 ( materiał dostarczony wcześniej) z uwzględnieniem autopoprawki.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2017 ( materiał dostarczony wcześniej) z uwzględnieniem autopoprawki.

7.     Interpelacje i wnioski.

8.     Sprawy różne.

9.     Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print