Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań w sferze sportu

16.02.2017
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań w sferze sportu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm) Zarząd Powiatu Łaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

1.    Zadanie polega na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.

2.    Na realizację zadania przeznacza się kwotę 20 200 zł.

3.    Kwota ta może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1.    Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.    Ofertę realizacji zadania należy złożyć, pod rygorem nieważności, na druku zgodnym
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 z późn. zm.). Druki oferty dostępne są w pokoju nr 7 Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1 oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego www.localhost/wordpress/wordpress.lask.

3.    Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym.

4.    Do oferty należy dołączyć

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub jego kserokopię,

b) sprawozdanie finansowe (tj. bilans i rachunek zysków i strat)  i sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 lub ich kserokopię.

5.    Każda strona kserokopii dokumentów dołączanych do oferty powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

6.    Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego”, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1, 98-100 Łask, do 10 marca 2017 r. (piątek) do godz. 15.00.

7.    W przypadku złożenia kilku ofert przez jednego oferenta, każda oferta powinna być złożona oddzielnie.

8.    W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łasku.

9.    Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10.    Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

  • uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
  • złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
  • poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań uzupełnienia.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1.    Konkurs obejmuje zadania, których realizacja kończy się nie później niż 31 października 2017 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań zostaną określone w umowach.

2.    Warunki realizacji zadania:

a) zadanie skierowane do mieszkańców Powiatu Łaskiego;
b) zadanie realizowane na terenie Powiatu Łaskiego;
c) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy i publiczności.

3.    Minimum 20 % łącznych kosztów realizacji zadania powinno pochodzić z środków własnych lub z innych źródeł.

4. Kosztami pokrywanymi z dotacji mogą być:

a) nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników;
b) obsługa medyczna;
c) ubezpieczenie uczestników;
d) opłaty sędziowskie (maksymalnie 20 % dotacji)
e) zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zadania (maksymalnie 20% dotacji);
f) zakup art. spożywczych dla uczestników. (maksymalnie 50% dotacji)

IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Wybór ofert nastąpi w oparciu o kryteria:

a)  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (0-10 pkt);
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-10 pkt);
c) proponowaną jakość wykonania zadania, jakość i terminowość rozliczenia innych zadań realizowanych przez oferenta, finansowanych z budżetu Powiatu Łaskiego oraz kwalifikacje osób, przy udziale których oferent zamierza realizować zadanie publiczne (0-10 pkt);
d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt);
e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy czy osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-10 pkt);

V. Tryb dokonywania wyboru oferty

1. W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Łaskiego powoła komisję konkursową.

2. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

3. Komisja konkursowa w oparciu o kryteria dokonuje oceny ofert.

4. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych – od najwyższej do najniższej. Powyższą listę wraz z protokołem Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu Łaskiego celem podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadania i jego wysokości, przy czym łączna suma tych dotacji nie może przekraczać kwoty przeznaczonej do rozdysponowania w konkursie.

5. Zarząd Powiatu Łaskiego podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie o liczbie przyjętych ofert, przeznaczeniu i wysokości przyznanych dotacji.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 marca 2017 r.

7. Podmioty, które złożyły ofertę zostaną pisemnie powiadomione o wyniku rozpatrzenia oferty.

VI. Informacja o zadaniach z zakresu sportu realizowanych przez Powiat Łaski w roku 2016

Wysokość środków wydatkowanych przez Powiat Łaski w roku 2016 na zadania z zakresu sportu przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach dotacji – 16 100,00 zł.

VII. Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące warunków przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego: www.localhost/wordpress/wordpress.lask.

Powyższe informacje dostępne są również w Starostwie Powiatowym w Łasku w pok. Nr 7, telefonicznie pod numerem tel. 0 43 675 68 47 lub mailowo pod adresem promocja@localhost/wordpress/wordpress.lask.

Uchwała Zarządu Powiatu Łaskiego w sprawie ogłoszenia konkursu (do pobrania)

Wzór oferty (do pobrania)

print