XXXV sesja Rady Powiatu Łaskiego

24.02.2017
XXXV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu (Druk Nr 1).

5.     Przyjęcie raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015 roku (Druk Nr 2).

6.     Przyjęcie  sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku (Druk Nr 3).

7.     Przyjęcie kwartalnego sprawozdania dotyczącego prowadzonej działalności medycznej za IV kwartał 2016 r., przedłożonego przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o. Szpital w Łasku (Druk Nr 4).

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2017 – 2028 (Druk Nr 5).

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2017 rok (Druk Nr 6).

10.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Ostrów gminy Łask (Druk Nr 7).

11.      Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 20 miasta Łask (Druk Nr 8).

12.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łaskim na lata 2017 – 2023” (Druk Nr 9).

13.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 r. (Druk Nr 10).

14.      Interpelacje i wnioski.

15.      Sprawy różne.

16.      Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print