XXXVIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

06.06.2017
XXXVIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu. (Druk Nr 1)

5.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2016 rok. (Druk Nr 2)

6.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego za 2016 rok. (Druk Nr 3)

7.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sędziejowice. (Druk Nr 4)

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2017 – 2028. (Druk Nr 5)

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2017 rok. (Druk Nr 6)

10.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2017 rok. (Druk Nr 7)

11.      Podjęcie uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łaskiego. (Druk Nr 8)

12.      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/193/17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 r. (Druk Nr 9)

13.      Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej za 2016 r. (Druk Nr 10)

14.      Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku za rok 2016. (Druk Nr 11)

15.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”. (Druk Nr 12)

16.      Interpelacje i wnioski.

17.      Sprawy różne.

18.      Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek Aulak

print