XLII sesja Rady Powiatu Łaskiego

23.10.2017
XLII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754 z 2016 r. poz. 4588)  zwołuję XLII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 października 2017 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu (Druk Nr 1).
 4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego
  za I półrocze 2017 r. (materiał dostarczony wcześniej).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2017 – 2028 (Druk Nr 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2017 r. (Druk Nr 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018 (Druk Nr 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego na rok 2018 (Druk Nr 5).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/193/17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 r. (Druk Nr 6).
 10. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „Centrum Dializa” Sp. z o. o. Szpital w Łasku. (Druk Nr 7).
 11. Zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych za rok 2016 dokonaną przez Starostę Łaskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego.
 12. Interpelacje i wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print