XLVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

22.12.2017
XLVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754
z 2016 r. poz. 4588) zwołuję XLVI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu XLIII z sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie protokołu XLIV z sesji Rady Powiatu Łaskiego.

5.     Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu (Druk Nr 1).

6.     Przyjęcie Autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2018 – 2028 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2018 (Druk Nr 2).

7.     Zapoznanie się z uchwałami Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia
29 listopada 2017 roku: Nr I/171/2017 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Łaskiego, Nr I/172/2017 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 rok oraz z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu Łaskiego w powyższej kwestii.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2018 – 2028 (materiał dostarczony wcześniej) z uwzględnieniem autopoprawki.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2018 (materiał dostarczony wcześniej) z uwzględnieniem autopoprawki.

10.      Interpelacje i wnioski.

11.       Sprawy różne.

12.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print