Zgłoszenia na urzędników wyborczych i ich liczba w poszczególnych gminach

15.03.2018
Zgłoszenia na urzędników wyborczych i ich liczba w poszczególnych gminach

Zmiany zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych i liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 13 marca 2018 r. o zmianach zasad dokonywania zgłoszeń przez kandydatów  na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

W związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi informuje o zmianie, z dniem 13 marca 2018 r. zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych.

1) Termin przyjmowania zgłoszeń na urzędników wyborczych został przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 r.

2) Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych przyjmowane są zgodnie z właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, tj. do gmin (miast) z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego, poddębickiego i zgierskiego oraz miasta na prawach powiatu: Łódź.

Wykaz gmin (miast) na obszarze właściwości Delegatury oraz liczbę urzędników wyborczych ustaloną z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) określa tabela (niżej na stronie).

W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Wzór zgłoszenia do pobrania w wersji edytowalnej. >>>> pobierz

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

3) Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych będą przyjmowane w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104, budynek „D”, II piętro, pokój 247, w godzinach urzędowania: 815 – 1615 lub drogą pocztową na adres Delegatury, jednakże w przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 6 kwietnia 2018 r. (piątek) o godzinie 1615. Można składać zgłoszenia w wersji elektronicznej (skan w formacie pdf) za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail Delegatury (kbw.lodz@pkw.gov.pl). O dotrzymaniu terminu decyduje wpływ dokumentu zgłoszenia w wersji papierowej. Zgłoszenia otrzymane po tym terminie pozostają w Delegaturze bez rozpatrzenia.

4) Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, która powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę. Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej:

a) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. >>>> pobierz

b) z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. >>>> pobierz

c) z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego. >>>> pobierz

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Łodzi
/-/ Grażyna Majerowska-Dudek

Tabela z wykazem gmin (miast) na obszarze właściwości Delegatury oraz liczbą urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach):

L.P. GMINA POWIAT LICZBA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH
Miasto na prawach powiatu
1 m. Łódź Łódź 7
Powiat łódzki wschodni
2 gm. Andrespol łódzki wschodni 2
3 gm. Brójce łódzki wschodni 2
4 gm. Koluszki łódzki wschodni 2
5 gm. Nowosolna łódzki wschodni 2
6 gm. Rzgów łódzki wschodni 2
7 gm. Tuszyn łódzki wschodni 2
Powiat pabianicki
8 m. Konstantynów Łódzki pabianicki 2
9 m. Pabianice pabianicki 3
10 gm. Dłutów pabianicki 2
11 gm. Dobroń pabianicki 2
12 gm. Ksawerów pabianicki 2
13 gm. Lutomiersk pabianicki 2
14 gm. Pabianice pabianicki 2
Powiat zgierski
15 m. Głowno zgierski 2
16 m. Ozorków zgierski 2
17 m. Zgierz zgierski 3
18 gm. Aleksandrów Łódzki zgierski 2
19 gm. Głowno zgierski 2
20 gm. Ozorków zgierski 2
21 gm. Parzęczew zgierski 2
22 gm. Stryków zgierski 2
23 gm. Zgierz zgierski 2
Powiat brzeziński
24 m. Brzeziny brzeziński 2
25 gm. Brzeziny brzeziński 2
26 gm. Dmosin brzeziński 2
27 gm. Jeżów brzeziński 2
28 gm. Rogów brzeziński 2
Powiat kutnowski
29 m. Kutno kutnowski 2
30 gm. Bedlno kutnowski 2
31 gm. Dąbrowice kutnowski 2
32 gm. Krośniewice kutnowski 2
33 gm. Krzyżanów kutnowski 2
34 gm. Kutno kutnowski 2
35 gm. Łanięta kutnowski 2
36 gm. Nowe Ostrowy kutnowski 2
37 gm. Oporów kutnowski 2
38 gm. Strzelce kutnowski 2
39 gm. Żychlin kutnowski 2
Powiat łęczycki
40 m. Łęczyca łęczycki 2
41 gm. Daszyna łęczycki 2
42 gm. Góra Świętej Małgorzaty łęczycki 2
43 gm. Grabów łęczycki 2
44 gm. Łęczyca łęczycki 2
45 gm. Piątek łęczycki 2
46 gm. Świnice Warckie łęczycki 2
47 gm. Witonia łęczycki 2
Powiat łowicki
48 m. Łowicz łowicki 2
49 gm. Bielawy łowicki 2
50 gm. Chąśno łowicki 2
51 gm. Domaniewice łowicki 2
52 gm. Kiernozia łowicki 2
53 gm. Kocierzew Południowy łowicki 2
54 gm. Łowicz łowicki 2
55 gm. Łyszkowice łowicki 2
56 gm. Nieborów łowicki 2
57 gm. Zduny łowicki 2
Powiat łaski
58 gm. Buczek łaski 2
59 gm. Łask łaski 2
60 gm. Sędziejowice łaski 2
61 gm. Widawa łaski 2
62 gm. Wodzierady łaski 2
Powiat poddębicki
63 gm. Dalików poddębicki 2
64 gm. Pęczniew poddębicki 2
65 gm. Poddębice poddębicki 2
66 gm. Uniejów poddębicki 2
67 gm. Wartkowice poddębicki 2
68 gm. Zadzim poddębicki 2
print