XXV sesja Rady Powiatu Łaskiego

26.06.2020
XXV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 02 lipca 2020 r. o godz. 13.00 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Łaskiego za 2019 r.”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łaskiego wotum zaufania (DRUK 2).
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego:

1/ zapoznanie się z Uchwałą Nr I/59/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łaskiego z wykonania budżetu za 2019 rok.

2/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2019 rok (DRUK 3).

3/ zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego.

4/ zapoznanie się z Uchwałą Nr I/74/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Łodzi z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego za 2019 rok.

5/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego
za 2019 rok ( DRUK 4).

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego
  na lata 2020 – 2028 (DRUK 5).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 6).
 3. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających
  z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „Szpitale Powiatowe” Sp. z o. o. Szpital w Łasku (DRUK 7).
 4. Interpelacje i wnioski.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.
print