XXXVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

26.02.2021
XXXVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 05 marca  2021 r. o godz. 8.30 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2021-2028 (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej skład osobowy Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Promocji i Sportu Rady Powiatu Łaskiego (DRUK 5).
 9. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Łaskiego za rok 2020 (DRUK 6).
 10. Interpelacje i wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

print