XXXVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

02.04.2021
XXXVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 08 kwietnia  2021 r. o godz. 8.30 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2021-2028 (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (I) (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok( II) (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łaski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DRUK 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021 r. (DRUK 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2022 (DRUK 8).
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno – weterynaryjne prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku na terenie Powiatu Łaskiego za rok 2020 (DRUK 9).
 13. Przyjęcie informacji z działalności Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łaskiego za rok 2020 (DRUK 10).
 14. Przyjęcie sprawozdania dotyczącego prowadzonej działalności medycznej za IV kwartał 2020 r. „Szpitale Powiatowe” Sp. z o.o. Szpital w Łasku (DRUK 11).
 15. Przyjęcie sprawozdania za 2020 rok z powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 „Bezpieczny Powiat Łaski”(DRUK 12).
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.
print