ARiMR zaprasza do składania ofert na najem lokalu biurowego na potrzeby Biura Powiatowego ARiMR w Łasku.

22.10.2021
ARiMR zaprasza do składania ofert na najem lokalu biurowego na potrzeby Biura Powiatowego ARiMR w Łasku.

Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do złożenia oferty na najem lokalu biurowego na potrzeby Biura Powiatowego ARiMR w Łasku o powierzchni netto ok. 350 m2 (w tym ok. 80 m2 powierzchni archiwalnej oraz 55 m2 powierzchni magazynowo – przechowalniczej), położonego w granicach powiatu łaskiego, w istniejącym budynku wolnostojącym lub w kompleksie istniejących budynków o przeznaczeniu biurowym albo biurowo-magazynowym lub usługowym lub mieszanym, z uwzględnieniem co najmniej jednego ze wskazanych przeznaczeń. Wymagana ilość dostępnych miejsc parkingowych 15.

Szczegółowe warunki dotyczące lokalu i procedury składania ofert dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/arimr/or05—lodzki

Dostępność budynku/lokalu od dnia 09.07.2022 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści, w terminie do dnia 19.11.2021 r. do godz. 12:00 z dopiskami: „Oferta na najem powierzchni biurowej na potrzeby Łaskiego Biura Powiatowego ARiMR” oraz „Nie należy otwierać przed dniem 19.11.2021 r. godz. 13.00” – osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres: Łódzki Oddział Regionalny ARiMR al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź.

Telefoniczna informacja udzielana jest pod numerem (42) 675 67 16 lub (42) 675 67 78. Pytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: lodzki@arimr.gov.pl lub pocztą na adres: Łódzki Oddział Regionalny ARiMR al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź.

print