Decyzja o wydanie pozwolenia dla Czesława Bąka

11.04.2012

Łask, 2012-04-11

 

OS. 6341.16.2012

 

 

DECYZJA

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1, pkt 4, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 1, pkt 1a, pkt 2, pkt 11, ust. 2 pkt 3 i 4, ust 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 poz. 145 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r Nr 98 poz.1071 ze zmianami )
po rozpatrzeniu wniosku Pana Czesława Bąka o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie, pobór, retencjonowanie i odprowadzanie wód powierzchniowych dla potrzeb prowadzenia gospodarki rybackiej na obiekcie stawowym na dz. nr 1/2 ( obręb 11 ) w Łasku

 

 

ORZEKAM

 

I.                   Zezwolić Czesławowi Bąkowi zam. 98 – 100 Łask, ul. Rzeczna 1 na:

 

  1. Piętrzenie wód rzeki Grabi w km 33 + 400 za pomocą istniejącego jazu kozłowego do maksymalnej rzędnej 167,90 m n.p.m. Kr w okresach poboru wody, 
  1. Piętrzenie wód rzeki Grabi w km 0 + 060 Starorzecza za pomocą istniejącego jazu betonowego do maksymalnej rzędnej 167,90 m n.p.m. Kr w okresach poboru wody dla potrzeb obiektu stawowego znajdującego się na działce nr 1/2 ( obręb 11 ) w Łasku. 
  1. Jednorazowy pobór wód do napełniania stawów wiosną 2012 r. w ilości 7 980 m3
  1. Pobór wód rzeki Grabi, poprzez doprowadzalnik w km 33 + 405 rzeki Grabi, w ilości całkowitej wynoszącej 926 980,9 m3/rok, w tym: 

1.      do napełnienia stawów ( w lutym każdego roku) w ilości 7 980 m3,

2.      do uzupełnienia strat w wyniku parowania ( od 1 marca do 31 października każdego roku ) w ilości  9 426,0 m3,

3.     do uzupełnienia strat w wyniku filtracji przez podłoże i korpusy ( od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku ) w ilości 354 171,0 m3,

4.      do celów produkcyjnych, wymiany tlenowej ( od 1 marca do 30 czerwca
i od 1 sierpnia do 31 grudnia każdego roku ) w ilości 446 377,9 m3.

         

  1. Zrzut wody do rzeki Grabi, w ilości 7980 m3/rok w terminie od 1 do 15 listopada każdego roku poprzez :

 

1.      wylot ST. 3 – kolektor ϕ 40 cm w km 33 + 186 rzeki Grabi w ilości 1437 m3,

2.      wylot W13 – mnich spustowy w km 33 + 231 rzeki Grabi w ilości 6543 m3.

 

II.                Zatwierdzić instrukcję gospodarowania wodą dla jazu kozłowego i instrukcję gospodarowania wodą dla jazu betonowego na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą istniejących urządzeń piętrzących. 

 

III.             Zobowiązać Czesława Bąka zam. 98 – 100 Łask, ul. Rzeczna 1 do:

 

1.                Montażu łaty wodowskazowej na jazie betonowym znajdującym się
w km 0 + 060 Starorzecza rzeki Grabi i geodezyjnego oznaczenia poziomu maksymalnej rzędnej piętrzenia w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji i poinformowania o tym tut. Starostwo.

2.                Odnowienia linii geodezyjnego oznaczenia poziomu maksymalnej rzędnej piętrzenia na jazie kozłowym w km 33 + 400 rzeki Grabi.

3.                Naprawy pokładu kładki jazu betonowego w km 0 + 060 Starorzecza rzeki Grabi poprzez wymianę pokładu drewnianego.

4.                Wykonania konserwacji bieżącej jazów poprzez oczyszczenie umocnień betonowych skarp z porostów mchu, zabezpieczenia antykorozyjne
i malowanie elementów metalowych jazu.

5.                Utrzymania urządzeń piętrzących oraz obiektu stawowego w należytym stanie technicznym poprzez wykonywanie bieżącej konserwacji i prac utrzymaniowych, systematyczne naprawianie doprowadzalnika, umocnień mnichów, przyczółków, grobli stawowych i przywracanie stanu zapewniającego bezpieczeństwo budowlom i obsłudze oraz wykonywanie innych prac zapewniających sprawność urządzeń wodnych i ich bezpieczne użytkowanie.

6.                Dotrzymania terminów i wysokości poziomu piętrzenia oraz przestrzeganie dozwolonych okresów piętrzenia na jazie piętrzącym w km 33 + 400
rzeki Grabi oraz na jazie betonowym w korycie ulgowym rzeki Grabi
w km 0 + 060.

7.                Zachowania przepływu biologicznego poniżej piętrzenia na jazach
w wielkości Qn = 0,40 m3/s w korycie rzeki Grabi i Starorzecza
rzeki Grabi.

8.                Umożliwienia przepływu wielkich wód poprzez zdjęcie piętrzenia na okres wezbrań i przepływów powodziowych.

9.                Zabezpieczenia wylotów mnichów spustowych kratami zabezpieczającymi podczas spustów wody do rzeki Grabi ze stawów.

10.            Prowadzenia na bieżąco dziennika gospodarki wodnej.

11.            Umożliwienie na każde wezwanie służbom przeciwpowodziowym koniecznego dostępu do urządzeń obiektu w okresie alarmu powodziowego.

12.            Umożliwienie dostępu do koryta rzeki Grabi i jazu kozłowego służbom Marszałka Województwa Łódzkiego, które administrują rzeką Grabią,
w celu dokonania okresowych przeglądów technicznych.

13.            Utrzymania w sprawności technicznej koryta rzeki Grabi od km 33 + 400
do km 34 + 148 ( 748 m ) oraz Starorzecza od km 0 + 00 do km 0 + 060
( 60 m ), tj. w granicach cofek z piętrzeń na jazach, a także koryta rzeki Grabi na odcinku od jazu kozłowego do wylotu nr 13 w km 33 + 231
( 169 m ), w tym progu kamiennego z uwagi na występowanie erozji brzegowej poniżej piętrzenia podczas wiosennych i jesiennych spływów wód.

14.            Informowania administratora rzeki o wystąpieniu awarii urządzeń wodnych znajdujących się w korycie rzeki.

15.            Ponoszenia kosztów naprawienia ewentualnych szkód w stosunku do osób trzecich z tytułu wykonywania pozwolenia wodno prawnego.

16.            Uzgadniania każdorazowo z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa   i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łasku wprowadzania wszelkich zmian w realizacji wydanych warunków wodnoprawnych. 

IV.       Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczność uzupełnienia go dodatkowymi obowiązkami zastrzega się prawo nałożenia ich w terminie późniejszym.    

V.       Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte w przypadku                                 nieprzestrzegania zobowiązań w nim nałożonych.                                                                                          

VI.      Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych            koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób

            trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń ( art. 123 ust. 2    cytowanej ustawy )

 

VII.     Pozwolenie wodnoprawne ważne jest do dnia  31 marca 2032 r. 

 

UZASADNIENIE 

            W dniu 24.02.2012 r. Pan Czesław Bąk zam. 98 – 100 Łask, ul. Rzeczna 1 zwrócił się do tut. Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie, pobór retencjonowanie i odprowadzanie wód powierzchniowych dla potrzeb prowadzenia gospodarki rybackiej na obiekcie stawowym na dz. nr 1/2 obręb 11 w Łask. Do wniosku dołączono 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,
4 egzemplarze Instrukcji gospodarowania wodą dla jazu kozłowego na rzece Grabi,
4 egzemplarze Instrukcji gospodarowania woda dla jazu betonowego na Starorzeczu rzeki Grabi, które opracowała Beata Makota oraz streszczenie w języku nietechnicznym.

Pismem z dnia 06.03.2012 r. strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania
i poproszone o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Powyższe pismo przesłano do wnioskodawcy, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy Inspektorat w Sieradzu oraz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu. Pozostałe strony zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne powiadomiono podając zawiadomienie o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łasku, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku. Jednocześnie podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie i Urzędzie Miejskim w Łasku.

W wyznaczonym terminie stanowisko w sprawie zajął Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Sieradzu Terenowy Inspektorat w Sieradzu. Stanowisko Zarządu załączono do akt sprawy.

W związku z tym, że w najbliższym otoczeniu obiektu stawowego znajdują się formy ochrony przyrody tj. Obszar Natura 2000 „Grabia” i Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Grabi” w dniu 03.04.2012 r. wnioskodawca, na żądanie organu, przedłożył skróconą kartę informacyjną dla „Szczególnego korzystania z wód polegającego na piętrzeniu, poborze, retencjonowaniu i odprowadzaniu wód powierzchniowych rzeki Grabi dla potrzeb prowadzenia gospodarki rybackiej na obiekcie stawowym” sporządzoną przez
Michała Ruszkowskiego. Z informacji zawartych w ww. karcie wynika, iż warunki przyrodnicze w korycie rzeki i jego najbliższym otoczeniu nie ulegną zmianie, ponieważ obiekt stawowy został wykonany jeszcze przed utworzeniem form ochrony przyrody oraz eksploatacja obiektu będzie kontynuowana na takich samych zasadach jak w latach ubiegłych.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów stwierdzono nieprawidłowości
w obliczeniach, o których poinformowano telefonicznie autora operatu. W dniu 10.04.2012 r. w tut. Starostwie wykonawca naniósł poprawki w wersji papierowej i elektronicznej operatu wodnoprawnego. 

W toku postępowania ustalono:

Na obiekcie stawowym o powierzchni 1,66 ha położonym na działce nr 1/2 w Łasku ul. Rzeczna 1 prowadzona jest hodowla karpi towarowych z dostarczonego z zewnątrz materiału zarybieniowego w cyklu 3 letnim. Na obiekcie znajdują się również magazyny pstrągowe, zasilane materiałem z zewnątrz ( pstrągiem ) w celach handlowych oraz staw jesiotrowy. Obiekt zasilany jest wodą rzeki Grabi, pozyskaną z piętrzenia poprzez jaz kozłowy na rzece Grabi oraz jaz betonowy na kanale ulgi. Piętrzona woda poprzez doprowadzalnik dostarczana jest na stawy. Zrzut wody następuje poprzez wylot W13 i ST3 do rzeki Grabi. Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektu stawowego nie są ściekami, gdyż z danych zawartych w operacie wynika, iż średnioroczny przyrost masy ryb
w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego nie przekracza 1500 kg z ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów postanowiono wydać pozwolenie wodnoprawne.

            Jednocześnie przypominam o obowiązku zawarcia umowy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi na użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

      Zgodnie z art. 128 ust 3 ustawy Prawo wodne zatwierdzoną instrukcję gospodarowania wodą doręcza się dyrektorowi regionalnego zarządu i właścicielowi wody.

            Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

            Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Łaskiego w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

 

 Otrzymują:

1. Czesław Bąk

    1 egz. operatu wodnoprawnego wraz ze skróconą kartą informacyjną

    1 egz. instrukcji gospodarowania wodą dla jazu betonowego na Starorzeczu rzeki Grabi

    1 egz. instrukcji gospodarowania wodą dla jazu kozłowego na rzece Grabi

2.WZMiUM w Łodzi Terenowy Inspektorat w Sieradzu

    1 egz. instrukcji  gospodarowania wodą dla jazu betonowego na Starorzeczu rzeki Grabi

    1 egz. instrukcji gospodarowania wodą dla jazu kozłowego na rzece Grabi

3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu

4. a/a

 
Pozostałe strony zgodnie z art. 127 ust.7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
( Dz.U z 2012r. poz. 145 ) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
( Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami ) powiadomiono podając decyzję do publicznej wiadomości:
 

  1. tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łasku
  2. tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku
  3. strona internetowa Starostwa Powiatowego w Łasku
print