A+ A-

Deklaracja dostępności

Powiat Łaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiat Łaski.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Bordowicz, promocja2@lask.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 675 68 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek przy ulicy Południowej 1: dostęp do budynku poprzez wejście od strony ulicy Południowej. Budynek przy ulicy Narutowicza 17: dostęp do budynku od strony parkingu poprzez środkowe wejście. Budynek przy ulicy 9 Maja 33: dostęp do budynku od strony ulicy 9 Maja 33 wejście A.
  2. Budynki przy ulicy Południowej 1 i ulicy Narutowicza 17: w budynkach znajduje się klatka schodowa. Brak wind. Budynek przy ulicy 9 Maja 33: dostęp do budynku od strony ulicy 9 Maja 33 wejście A.
  3. Budynek przy ulicy Południowej 1: dla osób niepełnosprawnych wejście z tyłu budynku wyposażone w podjazd. Budynek przy ulicy Narutowicza 17: wejście środkowe nie jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek przy ulicy 9 Maja 33: wejście A do budynku wyposażone jest w windę dla osób niepełnosprawnych.
  4. Budynek przy ulicy Południowej 1: na parkingu z tyłu budynku znajduje się wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Budynek przy ulicy Narutowicza 17: na parkingu znajduje się wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Budynek przy ulicy 9 Maja 33: obok budynku znajduje się parking  z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
  5. Osoba niepełnosprawna posiada prawo wstępu z psem asystującym (zgodnie z art. 2 pkt 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
  6. Starostwo Powiatowe w Łasku nie dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

Aplikacje mobilne

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej, zaloguj się na swoim urządzeniu do sklepu Google Play (Android) lub Windows Phone, pobierz i zainstaluj aplikację Powiat Łaski.
Aby skorzystać z aplikacji mobilnej, zaloguj się na swoim urządzeniu do sklepu App Store (iOS) , pobierz i zainstaluj aplikację Powiat Łaski.
Logo UE