Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

25.11.2019
Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny księgowy w wymiarze 1 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • spełnia jeden z poniższych warunków
 1. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:

     1)      znajomość ustaw:

      – ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),

      – ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),

       – ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
           (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352, 1907),

     –  ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),

     – ustawa 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1387).

Mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku w jednostce budżetowej

2)  umiejętność obsługi programu finansowego PROGMAN „Finanse” i „Rozrachunki”

3)   biegła znajomość użytkowania pakietu Office w zakresie Word i Excel

4)   znajomość obsługi urządzeń biurowych.

III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowywanie planów finansowych jednostki w zakresie kwalifikacji budżetowej
  i zmian w tych planach,
 • prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z wymogami obowiązujących rozporządzeń,
 • realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planami finansowymi jednostki oraz analiza ich wykonania,
 • sporządzanie bilansu jednostki,
 • sporządzanie sprawozdań.
 1. Informacja o warunkach pracy
 • Miejsce wykonywania pracy – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łasku
 1. Mickiewicza 6, 98-100 Łask.
 • Pełen wymiar czasu pracy: 1 etat.
 • Praca w godzinach 7.30 – 15.30, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
 • Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 02.01.2020 r.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 1. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)   życiorys – CV z uwzględnieniem przebiegu nauki i pracy zawodowej wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku”

          kwestionariusz osobowy, do pobrania

3)      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

4)     kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie (w przypadku ukończenia studiów zagranicznych – studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

 

6)      oświadczenie kandydata:

 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. posiada obywatelstwo polskie
 4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudniania na tym stanowisku,

      oświadczenia do pobrania

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem e-mail, opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru
na stanowisko Głównego księgowego” osobiście do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
w Łasku ul. Mickiewicza 6, lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łasku ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask w terminie
(w przypadku nadania pocztowego liczy się data nadania) do dnia 2 grudnia 2019 r. do godziny 13.00.

Za złożone i doręczone skutecznie dokumenty uważa się te, które wpłyną do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku w terminie do dnia określonego w ogłoszeniu.

Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o naborze dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych
w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

VIII. Dodatkowe informacje:

 • brak podpisu na oświadczeniach, życiorysie (CV), liście motywacyjnym lub kwestionariuszu osobowym będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku
 • kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć następujące zaświadczenia:

– zaświadczenie o niekaralności, tj. oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na tym stanowisku, skierowanie na przeprowadzenie tego badania kandydat otrzyma w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 43 675 34 13

Dyrektor

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku

Krzysztof Ziętala

print