Edukacja

Na terenie powiatu działają 23 szkoły podstawowe oraz 8 gimnazjów.

Funkcjonuje kilka szkół ponadgimnazjalnych:
zasadnicza szkoła zawodowa,
2 licea ogólnokształcące
4 zespoły szkół (ZSP nr 1 w Łasku,  Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie i Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach).

W zespołach szkół funkcjonują różnego typu szkoły: technika, licea, zasadnicze szkoły zawodowe, licea uzupełniające i technika uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealne. Kształcą one w kierunkach: ekonomicznym, handlowym, spedycyjnym, elektrycznym, odzieżowym, teleinformatycznym, drogownictwa, inżynierii środowiska i melioracji, obsługi turystycznej, architektury krajobrazu, ogrodniczym, rolniczym, gastronomicznym, geodezyjnym, agrobiznesu., informatycznym i hotelarstwa.

Na terenie powiatu działa Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łasku, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku z siedzibą w Sędziejowicach oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku.

 
  I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku zaprasza tych, którzy chcą rozpocząć naukę w szkole o pięknej tradycji, wielkim dorobku i wysokim poziomie nauczania.
Szkoła prowadzi klasy o profilu: humanistycznym, matematyczno-informatycznym, matematyczno-chemicznym, biologiczno-chemicznym, językowym z geografią, historyczno-geograficznym.
Ponadto szkoła proponuje dodatkowo warsztaty dziennikarskie, które kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia kursu I, II i III stopnia. Zajęcia są prowadzone w nowoczesnych pracowniach.
Nauka w tej szkole gwarantuje dobre przygotowanie do studiów, o czym świadczy fakt, iż 97 % absolwentów kończy studia wyższe.

Wszystkie informacje dotyczące szkoły znajdują się na jej stronie internetowej www.1lo-lask.pl.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku (popularny „ekonomik”), posiada 17 sal do nauki w tym trzy sale informatyczne z internetem. Nauka informatyki, języków obcych i przedmiotów zawodowych odbywa się w grupach 10-15 osobowych.
Szkoła oferuje dla kandydatów następujące kierunki: Technikum Ekonomiczne i Handlowe, gdzie wiodącymi przedmiotami są bankowość, ekonomika, rachunkowość, marketing. Znajomość tych przedmiotów pozwoli uczniom sprawnie wykonywać wszelkie zadania wynikające z funkcji zawodowych.
Od roku szkolnego 2007/2008 jest otwarty nowy kierunek Technik Spedytor, który organizuje  transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowych i importowych oraz przewożonych wewnątrz kraju.
Ponadto w szkole mieści się Liceum Ogólnokształcące o profilach matematyczno-informatycznym i językowo-dziennikarskim.
Szkoła oferuje również naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej o kierunku wielozawodowym.
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej http://ekonomik1.pl/


  Zespół Szkół Rolniczych im WŁ. Grabskiego w Sędziejowicach
 – w roku szkolnym 2009/2010 zostały otwarte dodatkowe kierunki kształcenia: Technikum Informatyczne i Technikum Hotelarstwa. Ponadto prowadzi istniejące od lat szkoły, takie jak: Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Agrobiznesu, Technikum Rolnicze, Technikum Architektury Krajobrazu, Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
Do atutów szkoły niewątpliwe należy atrakcyjne położenie, funkcjonalne pokoje w internacie, nowoczesne pracownie, największa w regionie sala gimnastyczna, siłownia, bezpłatna nauka jazdy samochodem i ciągnikiem, własny autokar oraz gazetka szkolna.
Istnieje możliwość odbywania praktyk za granicą oraz wyjazdów na targi i wycieczki.
W szkole działają: Zespół Pieśni i Tańca „Sedziejowiczanie”, MLKS „BIZON” i Regionalna Izba Pamięci.
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej https://zsrgrabski.pl

Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie
 – w roku szkolnym 2008/2009 szkoła do oferty edukacyjnej wprowadziła Liceum Ogólnokształcące (mundurowe). Dzięki tej szkole jest możliwość zdobycia certyfikatów i dodatkowych umiejętności. Każdy z uczniów obowiązkowo zaliczy 3 dniowy obóz szkoleniowy.
Ponadto szkoła prowadzi naukę w Technikum Geodezyjnym, Technikum Ogrodniczym (obowiązkowe zajęcia, które umożliwią ukończenie kursu nauki jazdy kategorii T), Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji, Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych, Technikum Obsługi Turystycznej oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie ogrodnik.
Szkoła prowadzi rozwiniętą działalność pozalekcyjną.
Istnieje możliwość praktyk za granicą oraz wyjazdów na rajdy, biwaki, wycieczki dydaktyczne.
W szkole mieści się bufet szkolny oraz radiowęzeł.

Wszystkie informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej www.wikom.pl/zsostrow

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku oferuje naukę dla dzieci młodzieży upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, najnowszą bazę terapeutyczną oraz najnowszą bazę socjalno-bytową.
Nauka w SOSzW odbywa się na poziomie: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kształci w zawodach: cukiernik, piekarz, tapicer, blacharz samochodowy, rzeźnik-wędliniarz, kucharz małej gastronomii, malarz-tapeciarz, sprzedawca, technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Szkoła Przysposabiająca do Pracy ukierunkowana jest na pracę z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniami z niepełno sprawnościami sprzężonymi.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dostępne są na stronie internetowej  www.soszwl.freens.pl