Elektroniczny nabór do szkol ponadgimnazjalnych w Powiecie Łaskim

28.03.2011
Elektroniczny nabór do szkol ponadgimnazjalnych w Powiecie Łaskim

Od kilku lat Powiat Łaski prowadzi nabór do szkól ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej, tak też będzie w roku szkolnym 2011/2012. Elektroniczny system naboru jest systemem kompleksowym obsługującym rekrutację uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje swym zasięgiem całe województwo łódzkie. Elektroniczna forma prowadzenia rekrutacji daje wiele wymiernych korzyści dla uczniów i ich rodziców. Zaletą tego systemu jest fakt, że o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria jednolite dla wszystkich. Ponadto wdrożenie scentralizowanego systemu o zasięgu wojewódzkim skutkuje dodatkowymi korzyściami zarówno dla organu prowadzącego jak i dla szkół, daje bowiem informację o ofercie edukacyjnej a zwłaszcza rzetelne i szybkie informowanie uczniów o aktualnie wolnych miejscach w poszczególnych szkołach.

            W PRAKTYCE BĘDZIE TO WYGLĄDAŁ NASTĘPUJĄCO:
Od 1 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r. uczeń klasy trzeciej gimnazjum zakłada swoje konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.pl (zapamiętuje swoje hasło i login). Po czym przegląda ofertę edukacyjną szkół. Wybiera maksymalnie trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów do których chciałby kandydować. Należy pamiętać o kolejności wybranych oddziałów, gdyż ich wybór wskazuje na kolejność preferencji. Szkoła wskazana jako pierwsza jest szkołą pierwszej preferencji (pierwszego wyboru) i to właśnie do niej należy dostarczyć wydrukowane i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna podanie. Po otrzymaniu świadectwa uczeń loguje się ponownie do systemu w celu wpisania do odpowiedniego formularza ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, wtedy też należy wpisać informacje o osiągnięciach. Następnie zanosi kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru (tam gdzie dostarczone zostało podanie). Na tę czynność ma czas od 22 do 27 czerwca 2011r. do godz. 13.00.
30 czerwca 2011 r. szkoły publikują listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której uczeń został zakwalifikowany, należy dostarczyć do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Czynność tę należy wykonać do 5 lipca 2011 r. do godz. 12.00. 5 lipca 2011 r. szkoły publikują ostateczne listy osób przyjętych. Nadmienić należy, iż przewidziana jest również rekrutacja uzupełniająca, która odbywać się będzie w terminie od 30 czerwca 2011 r. do 5 lipca 2011 r. do godz. 13.00.
Szczegółowe informacje na temat elektronicznego naboru zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku www.localhost/wordpress/wordpress.lask, ponadto każdy absolwent gimnazjum otrzyma ulotkę naborową z informacją jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej. Starostwo Powiatowe w Łasku przekaże te ulotki do wszystkich gimnazjów z terenu Powiatu Łaskiego.
Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych dla których Powiat Łaski jest organem prowadzącym.
 
Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łaskiego

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
jest to szkoła z tradycją (prawie stuletnią) ale i pełną nowoczesnych środków nauczania, z których chętnie korzystają nauczyciele i uczniowie. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi m. in.:pracownią matematyczną z kalkulatorami graficznymi i tablicą interaktywną, pracownią biologiczną z mikroskopem połączonym z kamerą TV, laboratorium językowym, 2 salami komputerowymi oraz centrum multimedialnym. Ponadto na terenie szkoły znajduje się sala gimnastyczna, siłownia i boisko sportowe. W szkole można dodatkowo uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w tzw. „kołach” języka łacińskiego, strzeleckiego oraz warsztatach dziennikarskich, które kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia kursu. Nauka w tej szkole gwarantuje dobre przygotowanie do studiów.
W nowym roku szkolnym 2011/2012 szkoła proponuje następujące profile nauczania:
Ø humanistyczny,
Ø matematyczno-informatyczny z fizyką,
Ø matematyczno-informatyczny z chemią ,
Ø biologiczno-chemiczny,
Ø matematyczny z geografią,
Ø językowy z geografią.
Wszystkie informacje dotyczące szkoły znajdują się na stronie internetowej www.1lo-lask.pl
 

 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku(popularny „ekonomik”) – szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne oraz salę gimnastyczną. W technikum uczniowie kształcą się w systemie czteroletnim, gdzie wiodącymi przedmiotami są: bankowość, ekonomika, rachunkowość. Znajomość tych przedmiotów pozwoli uczniom sprawnie wykonywać wszelkie zadania wynikające z funkcji zawodowej, jaką będą mogli pełnić w przyszłości. W tego rodzaju szkole uczeń poznaje pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych oraz reguły według, których rządzi się dzisiejsza gospodarka rynkowa. Znajomość tych przedmiotów pozwoli uczniom rozwinąć zdolności niezbędne w pracy zawodowej. Nauka informatyki, języków obcych i przedmiotów zawodowych odbywa się w grupach 10-15 osobowych.
W nowym roku szkolnym 2011/2012 szkoła oferuje następujące typy szkół:
Ø Liceum Ogólnokształcące o profilach matematyczno-informatycznym i dziennikarsko- językowym (w ramach zajęć przewidziano warsztaty dziennikarskie),
Ø Technikum Ekonomiczne,
Ø Technikum Handlowe,
Ø Technikum Spedycyjne,
Ø Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku wielozawodowym.
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej www.ekono.alpha.pl
 


 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku (tak zwany „elektryk”) – szkoła posiada nowoczesną halę sportową z trybunami i pełnym zapleczem sanitarnym, dobrze wyposażone pracownie ogólne i zawodowe oraz centrum informacji multimedialnej. Ponadto na terenie szkoły znajduje się zaplecze socjalne z internatem i stołówką z której mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły. Przy szkole funkcjonuje również klub sportowy „UKS Elektryk”. Szkoła posiada także status ośrodka egzaminacyjnego w zakresie elektryk 724[01]. Dla absolwentów są organizowane kursy i egzaminy SEP uprawniające do pracy przy urządzeniach o napięciu do 1kV.
W nowym roku szkolnym 2011/2012 szkoła oferuje następujące typy szkół:
Ø Liceum Ogólnokształcące o profilu: sportowym i matematycznym,
Ø Technikum Elektryczne,
Ø Technikum Teleinformatyczne,
Ø Technikum Drogownictwa,
Ø Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodach:
     elektryk,
     wielozawodowym.
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej www.zsp2lask.prv.pl
 

 


Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach –
do atutów szkoły niewątpliwe należy atrakcyjne i bezpieczne położenie, funkcjonalne pokoje w internacie, nowoczesne pracownie, sala gimnastyczna, bezpłatna nauka jazdy samochodem i ciągnikiem oraz własny autokar. Ponadto szkoła organizuje wycieczki i praktyki międzynarodowe we Włoszech, Hiszpanii, Anglii, Bułgarii, na Ukrainie oraz Węgrzech w ramach programu Leonardo da Vinci. Daje również możliwość uczestniczenia w Szkolnym Zespole Pieśni i Tańca oraz w zajęciach i obozach sportowych.
W nowym roku szkolnym 2011/2012 szkoła oferuje następujące typy szkół:
Ø Liceum Ogólnokształcące,
Ø Technikum Hotelarstwa,
Ø Technikum Informatyczne,
Ø Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,
Ø Technikum Rolnicze,
Ø Technikum Architektury Krajobrazu,
Ø Technikum Agrobiznesu,
Ø Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodach:
     mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
     kucharz małej gastronomii.
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej www.zsrgrabski.republika.pl
 

 


Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie
– szkoła oprócz szerokiej oferty edukacyjnej proponuje naukę w urokliwym miejscu. Obiekty szkolne otoczone są przyległym do kompleksu leśnego parkiem z zabytkowym dworkiem i licznymi pomnikami przyrody. Szkoła organizuje wycieczki turystyczne, rajdy, biwaki oraz prowadzi szeroko rozwiniętą działalność pozalekcyjną. Ponadto istnieje możliwość zdobycia certyfikatów i dodatkowych umiejętności (kurs pierwszej pomocy – ratownictwo medyczne, podstawowy kurs samoobrony, strzelanie) oraz kurs nauki jazdy kategorii T. W szkole prowadzony jest radiowęzeł i bufet szkolny.
W nowym roku szkolnym 2011/2012 szkoła oferuje następujące typy szkół:
Ø Liceum Ogólnokształcące (mundurowe),
Ø Technikum Geodezyjne,
Ø Technikum Ogrodnicze,
Ø Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych,
Ø Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji,
Ø Technikum Obsługi Turystycznej,
Ø Zasadniczą Szkołę Zawodową – zawód ogrodnik.
Wszystkie informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej www.wikom.pl/zsostrow
print