Fundusze zewnętrzne w jednostkach Powiatu Łaskiego

14.02.2014
Fundusze zewnętrzne w jednostkach Powiatu Łaskiego
Powiatowy Urząd Pracy, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy czy Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach – to tylko niektóre z jednostek powiatowych, które z powodzeniem wykorzystują w swojej działalności środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.

Jednym z liderów pod kątem wykorzystania środków zewnętrznych wśród jednostek organizacyjnych Powiatu Łaskiego jest bez wątpienia Powiatowy Urząd Pracy w Łasku.

Od 2008 roku w PUP realizowany jest projekt systemowy „Od bierności do aktywności” w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, którego celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej i kwalifikacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łasku. Tylko w 2013 roku w projekcie uczestniczyło 240 osób bezrobotnych z terenu Powiatu Łaskiego, a wartość projektu wyniosła wówczas 2 367 889,40 zł. W 2014 r. przewidziany jest udział 348 osób bezrobotnych.

W 2013 roku realizowane były również projekty „IMPULS IV” i „IMPULS V” w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Celem projektów było wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na terenie Powiatu Łaskiego.

W tym samym roku nasz PUP realizował również programy adresowane do osób bezrobotnych finansowane z dodatkowych środków Funduszu Pracy przyznanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto, od 1 marca 2014 r. do 30 listopada 2014 r. realizowany będzie kolejny projekt z cyklu „IMPULS” w ramach którego kontynuowane będzie zatrudnienie pośrednika pracy i doradcy zawodowego w celu upowszechnienia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku od 2012 roku z powodzeniem realizuje projekt „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Partnerski Projekt Szkół w ramach umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. Zakończenie realizacji przewidziane jest na drugą połowę 2014 roku.

W minionym roku SOSW otrzymał również dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w ramach obszaru D programu „Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych wychowanków SOSzW w Łasku” do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoba na wózku inwalidzkim w wysokości 150 000 zł.

Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach wyspecjalizował się natomiast w pozyskiwaniu środków unijnych na poczet szkolenia swoich uczniów poza granicami kraju. W 2013 roku w Sędziejowicach był realizowany projekt pn. "Agroturystyka pomysłem na rozwój wsi", natomiast w 2014 realizowany będzie podobny projekt pn. "Kuchnie narodów Europy-Włochy". Oba projekty dotyczą staży zagranicznych młodzieży odpowiednio w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Środki na ten cel zostały pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji i mają dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2014 roku projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej realizował będzie również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku. Projekt e-dukacja@ – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego ma na celu zwiększenie kwalifikacji nauczycieli z ZSP nr 1 do kształcenia multimedialnego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

print