III Sesja Rady Powiatu Łaskiego

17.12.2018
III Sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję III sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu. ( Druk nr 1 )
 5. Przyjęcie „Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 r.” ( Druk nr 2 )
 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Łaskim za rok 2017/2018 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Łaski.(Druk nr 3)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2018- 2028. ( Druk nr 4 )
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 rok. ( Druk nr 5 )
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 rok. ( Druk nr 6 )
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 rok. ( Druk nr 7 )
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2017-2020. ( Druk nr 8 )
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez radnych Powiatu Łaskiego za udział w pracach Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. ( Druk nr 9 )
 13. Interpelacje i wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

print