Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska oraz posiadaczy odpadów

03.03.2014
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska oraz posiadaczy odpadów
Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i wnieść ją na rachunek urzędu marszałkowskiego oraz przesłać marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości ww. opłat za 2013 r. – w terminie do dnia 31 marca 2014 roku.

Opłaty za rok 2013 należy wyliczyć zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. z 2012r., poz.766). Nie wnosi się opłat za korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł (nie zwalnia to jednak podmiotu ze złożenia rocznego wykazu). Szczegóły na stronie www.lodzkie.pl

W związku z wprowadzeniem nowego obowiązku w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska (ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz.U. 2013 r. poz. 1107) informujemy, iż ww. podmiot jest zobowiązany do sporządzenia raportu dot. emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza za poprzedni rok kalendarzowy i przesłania go na e-mail Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Szczegóły na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/.

Ponadto przypominamy posiadaczom odpadów prowadzącym ewidencję odpadów o obowiązku przesłania Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2013 rok na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 8 w terminie do dnia 15 marca 2014 r.

Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U. Nr 249, poz.1674). Szczegóły na stronie: www.lodzkie.pl
 

print