Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływnia na środowisko

22.12.2011

Na podstawie art.48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), po uzgodninu z regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi, informuję o odstąpienu od przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – miasto Łask".

Pełna treść informacji do pobrania po tym linkiem.

print