Informacja o zadłużeniu Powiatu Łaskiego

13.10.2014
Informacja o zadłużeniu Powiatu Łaskiego
Magazyn samorządowy „Wspólnota”, w 2013 r. opublikował ranking „najbardziej zadłużonych samorządów”, z którego wynikało, że Powiat Łaski w skali Województwa Łódzkiego w końcu 2012 r. zajął I miejsce w gronie najmniej zadłużonych Powiatów ze wskaźnikiem 4 % na 60 % możliwych oraz 16 miejsce w skali całego kraju.

52387ce3ddb61_p1.jpg

Sytuacja Powiatu uległa znaczącej zmianie w 2013 r. w związku z przejęciem długu po SP ZOZ w Łasku na kwotę ponad 38,4 mln zł. Źródłem spłaty tych zobowiązań była pożyczka z budżetu państwa oraz środki własne Powiatu. W 2013 r. na spłatę długu szpitala Powiat wydatkował kwotę prawie 16,7 mln zł w tym 16 mln zł z pożyczki z budżetu państwa, która jest oprocentowana na 3 % w skali roku. Spłata pozostałego długu rozłożona była na lata 2014-2027, to przede wszystkim wysokooprocentowane zadłużenie wobec firmy MW Trade.

W I półroczu 2014 r. Zarząd oraz Rada Powiatu Łaskiego uznały, że sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spłatę zobowiązania wobec firmy M.W. Trade. Planowane do spłaty w latach 2015-2027 zadłużenie wobec tej firmy wynoszące ponad 16 mln zł zostało rozliczone w 2014 r. Kapitał został spłacony w całości w kwocie 8 034 536 zł, a prawie 8 mln zł odsetek naliczonych do 2027 r. nie podlegało spłacie. Źródłem finansowania tej operacji był częściowo kredyt długoterminowy z oprocentowaniem 3,4 % w skali roku oraz wolne środki Powiatu z 2013 r. Ponadto część zobowiązań szpitala, po przejęciu przez Powiat, została umorzona na kwotę prawie 2,1 mln zł. Zostały także zawarte ugody z 82 wierzycielami szpitala, którzy zrezygnowali z części odsetek na kwotę ponad 202 tys. zł, a część zobowiązań po weryfikacji z wierzycielami zmniejszyła się lub uległa przedawnieniu. W związku z zawartymi ugodami otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia dotację w kwocie 203 tyś. zł, która została przeznaczona na spłatę przejętych długów szpitala.

Reasumując faktyczne zadłużenie Powiatu na koniec 2013 r. to kwota 25 796 629 zł, na które składają się:
1) wcześniej zaciągnięte przez Powiat Łaski kredyty i pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 1.364.576 zł
2) pożyczka z budżetu państwa na spłatę w 2013 roku  zobowiązań SP ZOZ w Łasku 16.044.300 zł
3) zobowiązania przejęte przez Powiat Łaski w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w sp. z o.o. do spłaty w latach 2014-2027 (zgodnie z ustawą o finansach publicznych do długu wlicza się tylko kapitał bez odsetek) 8.387.753 zł

Odnosząc ten dług do zrealizowanych dochodów Powiatu za 2013 r. w kwocie 40 694 979 zł z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń dotyczących zobowiązań przejętych po SP ZOZ w Łasku, wskaźnik zadłużenia jest na poziomie 42,78 %, a więc mieści się w dopuszczalnym 60 %. Wskaźniki zadłużenia Powiatu Łaskiego są zachowane zarówno w bieżącym roku, jak i w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Łaskiego na lata 2014-2028. Pomimo realizacji Programu Postępowania Naprawczego, którego wprowadzenie było koniecznym warunkiem pozyskania pożyczki z budżetu państwa, Powiat nie tylko realizuje swoje zadania ustawowe, ale prowadzi także liczne inwestycje. Na dzień 30 września 2014 r. Zarząd i Rada Powiatu Łaskiego przeznaczyły na wydatki majątkowe kwotę 4 745 tyś. zł.

Przejęte zadłużenie szpitala oczywiście zwiększyło dług Powiatu, ale zostały zabezpieczone środki finansowe na jego obsługę. Wartość wszystkich zobowiązań wynikających z obsługi długu po szpitalu do spłaty w latach 2014-2028 to ponad 27,8 mln zł. W tym samym okresie planowane wpływy z czynszu dzierżawnego to kwota 37,6 mln zł. Trudna, ale konieczna decyzja o wydzierżawieniu nieruchomości szpitala umożliwiła spłatę zobowiązań po SP ZOZ w Łasku z czynszu, a nawet powstała nadwyżka ponad 9 mln zł. Dług szpitala jest więc spłacany z czynszu, a nie poprzez wyprzedaż majątku Powiatu.

W świetle powyższych informacji, Państwu pozostawiam ocenę sytuacji finansowej Powiatu oraz odpowiedź na pytanie, czy podjęte decyzje przez władze Powiatu Łaskiego w zakresie dzierżawy SP ZOZ w Łasku były odpowiedzialne, mając na uwadze fakt, że w szpitalu wciąż pracuje 361 osób, mieszkańcy Powiatu Łaskiego mają się gdzie leczyć, a majątek szpitala jest wciąż majątkiem Powiatu.

Starosta Łaski
Cezary Gabryjączyk
print