Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu za 2018 rok

17.05.2019
Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu za 2018 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu za 2018 rok

Zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu co roku w terminie do dnia 31 maja. Natomiast debata i udział mieszkańców w debacie odbywa się podczas sesji, na której raport jest rozpatrywany oraz podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.

Zgłoszenia mieszkańców Powiatu Łaskiego do Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego o zabranie głosu  w debacie nad raportem o stanie powiatu, przyjmowane są w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30.

Zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób, składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu (sesja, na której ma być przedstawiony raport została zaplanowana na dzień 30 maja 2019 r.). Na sesji, podczas której rozpatrywany będzie raport o stanie powiatu („absolutoryjnej”), mieszkańcy są  dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, treść zgłoszenia, podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz podpisy poparcia 150 osób.

print