Informacja – pozwolenie na budowę

17.09.2013
Informacja – pozwolenie na budowę

INFORMACJA

W związku z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1013 z dnia 3 września 2013 r.) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę informujemy, iż od dnia 1 października 2013 r. do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.).

Brak powyższego dokumentu skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni – stosownie do art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).

 

print