Informacje o wyrobach zawierających azbest

03.01.2017
Informacje o wyrobach zawierających azbest

Urząd Marszałkowski w Łodzi przypomina o obowiązku wynikającym z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, zgodnie z którym wykorzystujący wyroby azbestowe winien ująć wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia i przedkładać ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa.

Pismo w sprawie azbestu (załącznik)

print