IV Sesja Rady Powiatu Łaskiego

23.01.2015
IV Sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zwołuję IV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2015 – 2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego
na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Łaskiego na 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Powiatu Łaskiego na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej skład osobowy Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Łaskiego.
11. Podjecie uchwały zmieniającej skład osobowy Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Promocji i Sportu Rady Powiatu Łaskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014 – 2017.
13. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Łaskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.
14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
15. Interpelacje i wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Łaskiego
Teresa Wesołowska
print