IV Sesja Rady Powiatu Łaskiego

21.12.2018
IV Sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję IV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu. ( Druk nr 1 )
5. Przyjęcie Autopoprawki do:
1) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2019-2028 (Druk nr 2)
2) projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2019. (Druk nr 3)
6. Zapoznanie się z :
1) uchwałą Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 22 listopada 2018 r. Nr I/165/2018 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Łaskiego (Druk nr 4)
2) uchwałą Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 22 listopada 2018 r. Nr I/166/2018 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Powiatu Łaskiego na 2019 r. (Druk nr 5)
3) opiniami Komisji Rady Powiatu Łaskiego w powyższej kwestii. (Druk nr 6)
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2019 – 2028 z uwzględnieniem autopoprawki. (Druk nr 7)
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2019 z uwzględnieniem autopoprawki. (Druk nr 8)
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/38/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich. (Druk nr 9)
10. Interpelacje i wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

print