IX sesja Rady Powiatu Łaskiego

27.05.2019
IX sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ) zwołuję IX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu ( Druk 1 ).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok. ( Druk 2 ).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2019 — 2028 ( Druk 3 ).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019 ( Druk 4 ).
 8. Przedstawienie „Raportu o stanie Powiatu Łaskiego za 2018 rok” ( Druk 5 ).
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 r.” ( Druk 6 ).
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno — weterynaryjne prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku na terenie Powiatu Łaskiego za rok 2018 ( Druk 7 ).
 11. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „Centrum Dializa” z o.o. Szpital w Łasku ( Druk 8 ).
 12. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku za rok 2018″ ( Druk 9 ).
 13. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku za 2018 rok” ( Druk 10 ).
 14. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej za 2018 r ” ( Druk 11 ).
 15. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego w okresie 30 marca 2016 r. – 30 marca 2018 r. ( Druk 12 ).
 16. Interpelacje i wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.
print