Karta Parkingowa – zmiany dot. Zasad przyznawania i wydawania

04.07.2014
Karta Parkingowa – zmiany  dot. Zasad przyznawania i wydawania
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łasku
Uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. nastąpią zmiany
dot. Zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych

Dziennik Ustaw RP z dnia 5.12.2013 r. , poz. 1446
Ustawa z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Z dniem 1 lipca 2014 r.

Kartę parkingową wydaje się :
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do :
* znacznego, lub
*umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ( jedynie w przypadku posiadania symboli: 04-O ; 05-R lub 10-N ), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się ;
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z powyższymi symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa. Zależy to od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia naruszenia sprawności organizmu.

3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się Kartę parkingową wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: 1) orzeczenia o niepełnosprawności
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień – wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kartę parkingową placówce,

zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, Przewodniczący Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych, wydaje się jedną kartę.

Kartę parkingową wydaje się osobie posiadającej stosowne orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce, na okres 3 lat.

W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi , który ją wydał.

Karta parkingowa traci ważność:

1) po upływie terminu ważności karty
2) w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;
3) w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
4) w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;
5) w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Karty parkingowe,
Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów,

zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty.

nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność !

Karta parkingowa może być na podstawie stosownego orzeczenia zawierającego wskazanie, o którym mowa w pkt. 9 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. )

Do otrzymania pozytywnego zapisu we wskazaniach, w pkt. 9 orzeczenia, nie wystarczy tylko stwierdzenie znacznie obniżonej sprawności ruchowej.

Opłata

Opłatę za wydanie karty parkingowej należy wpłacać na rachunek Powiatu
Łaskiego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach O/Łask 02 9263 0000 0517 2451 2005 0001
lub w kasie Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1 w godz. 8 – 14.

print