Konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

28.05.2012
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza konkurs nr RPLD.03.01.00-1/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 493 270 EUR (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt EUR), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 14 465 631 PLN (słownie: czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden zł.) i może ulec zmianie

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2012 r.

Rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:
1) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej (zaliczanej do środków trwałych) oraz inwestycje budowlane (w tym zakup pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności B+R),
2) inwestycje związane z tworzeniem lub utrzymaniem infrastruktury informatycznej nauki, w tym zaawansowanej, regionalnej infrastruktury sieciowej (wraz z zakupem zaawansowanych rozwiązań informatycznych i sprzętu wykorzystującego zaawansowane technologie informatyczne) oraz rozwojem zaawansowanych aplikacji i rozwiązań teleinformatycznych w jednostkach naukowych (w tym zakup sprzętu informatycznego służącego realizacji projektu).

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:
– jednostki naukowe,
– szkoły wyższe,
– przedsiębiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
Wsparcie uzyskają projekty w zakresie infrastruktury B+R o wartości do 4 000 000 PLN.
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których rozpoczęcie realizacji:
–  w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – nastąpiło nie wcześniej niż po 1 stycznia 2007 r.;
–  w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – nastąpiło po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z wyłączeniem wydatków związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej oraz pod warunkiem spełnienia przez nie wymogów kwalifikowalności określonych we właściwych ze względu na charakter danego projektu dokumentach;
–  w przypadku projektów objętych pomocą publiczną:
a) na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661) – nastąpiło po złożeniu wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu przez beneficjenta pomocy pisemnego potwierdzenia, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku, że projekt spełnia warunki do uzyskania pomocy i kwalifikuje się do wsparcia, z wyłączeniem prac przygotowawczych, które mogą rozpocząć się po dniu wejścia w życie rozporządzenia,
b) na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badan i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 754) – nastąpiło po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie, szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów oraz Regulamin konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.1: Wsparcie jednostek B+R, które określają zasady i formę składania wniosków o dofinansowanie, zasady kwalifikowalności wydatków i inne zamieszczone zostały na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl w zakładce konkursy.
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w dni robocze w terminie od 29 marca 2012 r. do 31 maja 2012 r. w godz. 8.00 – 16.00
Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez Wnioskodawcę, jego przedstawiciela lub przez posłańca, przesłany listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Punkt Informacyjny, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

print