Konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

28.05.2012
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza konkurs nr nr RPLD.03.02.00-17/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 493 270 EUR (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt EUR), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 14 536 195 PLN  (słownie: czternaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć trzydzieści jeden zł.). Kwoty, o których mowa mogą ulec zmianie.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2012 r.

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą uzyskać projekty w zakresie:
bezpośrednich inwestycji w przedsiębiorstwach rozumiane jako projekty inwestycyjne w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze w zakresie:
– wspierania systemów zarządzania środowiskowego w MŚP,
– wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT).

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:
– mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa,
– duże przedsiębiorstwa,
– organizacje pozarządowe,
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– instytucje otoczenia biznesu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Wsparcie mogą uzyskać projekty o wartości do 8 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu (maksymalna kwota wsparcia) nie może przekroczyć 4 000 000 PLN.

W ramach konkursu za kwalifikowalne mogą zostać uznane wyłącznie wydatki:
– w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – poniesione nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem spełnienia przez nie wymogów kwalifikowalności określonych we właściwych ze względu na charakter danego projektu dokumentach. W tym przypadku prace związane z rozpoczęciem realizacji projektu mogą nastąpić przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
– w przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną – poniesione nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem spełnienia przez nie wymogów kwalifikowalności określonych we właściwych ze względu na charakter danego projektu dokumentach. W tym przypadku prace związane z rozpoczęciem realizacji projektu nie mogą nastąpić wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie, z wyłączeniem prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej,
– określone w przepisach prawnych, w tym w Zasadach kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, mających zastosowanie do niniejszego konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie, szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów oraz Regulamin konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, które określają zasady i formę składania wniosków o dofinansowanie, zasady kwalifikowalności wydatków i inne zamieszczone zostały na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl w zakładce konkursy.
 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w dni robocze w terminie od 26 kwietnia 2012 r. do 5 czerwca 2012 r. w godz. 8.00 – 16.00.
Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez Wnioskodawcę, jego przedstawiciela lub przez posłańca, przesłany listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Punkt Informacyjny
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

print