Konkurs: Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

07.10.2016
Konkurs: Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na projekty współfinansowane w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Oczekiwanym efektem projektów w ramach przedmiotowego konkursu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przypadku zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej. Rezultatem podejmowanych działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte poniższe grupy docelowe:
•    Osoby pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3 przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym;
•    Osoby bezrobotne lub  bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopie wychowawczym, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy
Przez osoby pracujące rozumie się osoby będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 03 października 2016 r. do 13 października 2016 r. w dni robocze, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8:00 do godz.16:00.

Więcej szczegółów na stronie RPO Województwa Łódzkiego

print