Konkurs w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

02.11.2012
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłosił Konkurs nr RPLD.03.02.00-18/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Dofinansowanie w ramach konkursu mogą uzyskać projekty polegające na bezpośrednich inwestycjach rozumianych jako projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) m.in. w zakresie:
– zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem
i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (w tym m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych),
– wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych, prowadzących do poprawy produktywności
i efektywności (w tym np. marketingowych, logistycznych, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych,
– uzyskiwania certyfikacji dla wytwarzanych produktów i świadczonych usług (w powiązaniu
z przedmiotem inwestycyjnym projektu).
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w dni robocze w terminie od 25 października 2012 r. do 29 listopada 2012 r. w godz. 8.00 – 16.00.
 
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl, www.bip.cop.lodzkie.pl w zakładce konkursy oraz pod nr tel. 42 230 15 55, 230 15 56.
print