Konkurs w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

02.11.2012
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłosił Konkurs nr RPLD.03.02.00-19/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Dofinansowanie w ramach konkursu mogą uzyskać projekty polegające na udziale lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, w tym przygotowanie, druk i emisja materiałów promocyjnych.
 
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w dni robocze w terminie od 25 października 2012 r. do 29 listopada 2012 r. w godz. 8.00 – 16.00.
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl, www.bip.cop.lodzkie.pl w zakładce konkursy oraz pod nr tel. 42 230 15 55, 230 15 56.
print