Konkurs w ramach Priorytetu VIII PO KL Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

02.11.2012
Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił konkurs nr POKL/I/8.1.1/12 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw obejmujący 1 typ projektów –  ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.
 
Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków prowadzony jest od 29 października 2012 r. do 27 listopada 2012 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.
 
Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa są dostępne w siedzibie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl.
print